Blocul 200 – sablon

2– BLOCUL INFORMAŢIILOR DESCRIPTIVE

Descrierea şi scopul câmpurilor

Acest bloc conţine acele zone acoperite de ISBD cu excepţia notelor şi a numerelor standard. Definiţiile şi alte informaţii asupra modului de folosire a elementelor de date ISBD se găsesc în documentaţia ISBD. Sunt definite următoarele câmpuri:

200 Titlul şi menţiunea de responsabilitate

205 Menţiunea de ediţie

206 Zona materialului specific: Materiale cartografice – Date matematice

207 Zona materialului specific: Serial – numerotare

208 Zona materialului specific: Muzică tipărită

210 Publicare, difuzare etc..

211 Data de publicare prevăzută

215 Descrierea fizică

225 Serii

Note asupra conţinutului blocului

În afara unor câmpuri particulare stabilite (declarate), punctuaţia ISBD nu este inclusă în limitele subcâmpurilor sau la sfârşitul câmpului, excepţie făcând semnul egal ” = „, care specifică informaţii paralele. Deoarece nu există totdeauna delimitator pentru un anume subcâmp dat, chiar dacă semnul” = ” este sau nu necesar, el va trebui introdus explicit ori de câte ori apare în descriere.

În anumite câmpuri din blocul 2–, „ghidarea” este dată conform punctuaţiei ISBD, care este generată pornind de la identificatorul subcâmpului. Acesta este doar un „ghid” aproximativ, punctuaţia ISBD potrivită fiind în toate cazurile „autoritate”.

În condiţiile în care înregistrarea sursă nu are elementele de date din acest bloc, acestea nu pot fi generate automat din elemente de date aflate în alte părţi ale înregistrării sursă. De exemplu, dacă înregistrarea sursă nu are elementul de date „responsabilitatea aşa cum este pe unitatea bibliografică”, câmpurile de acces (echivalente blocului 7– UNIMARC ) nu vor fi folosite pentru a-1 genera, deoarece nu se poate asigura în nici un fel că datele dintr-un câmp astfel generat vor adăuga ceva la zona descriptivă a înregistrării. în acelaşi mod (câmpul 225) seriile nu pot fi generate automat din punctul de acces pentru serie (câmpul 410). Totuşi, deoarece subcâmpul $a din câmpul 200 este obligatoriu, un titlu din înregistrarea sursă trebuie inclus în acest subcâmp indiferent dacă este sau nu în formă ISBD.

205 ##$a3rd ed., 2nd (corrected) impression [should be 3rd ed.$b2nd …]

Câmpuri în relaţie

ETICHETA ÎNREGISTRĂRII, catalogare descriptivă (caracterul din poziţia 18)

Dacă o înregistrare UNIMARC nu conţine (indiferent din ce motiv) date înregistrate în concordanţă cu prevederile ISBD, atunci caracterul din poziţia 18 din ETICHETA ÎNREGISTRĂRII, catalogare descriptivă, trebuie să conţină codul ‘n’ pentru formă non-ISBD sau ‘i’ pentru o formă parţială sau incompletă, în funcţie de gradul de neconcordanţă.

200 TITLU ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE

Definirea câmpului

Acest câmp conţine titlul, cu orice alte informaţii şi responsabilităţi în legătură cu titlul, incluzând şi pe cele repetate în alte limbi (titluri paralele, responsabilităţi paralele, etc.) în general în forma şi ordinea în care apar pe unitatea bibliografică ce se cataloghează. Corespunde zonei ISBD de titlu şi responsabilităţi.

Repetabilitate

Obligatoriu. Nerepetabil.

Indicatori

Indicator 1: Indicator de importanţă a titlului.

Acesta specifică dacă agenţia care pregăteşte înregistrarea consideră că titlul propriu-zis, aşa cum este specificat în primul subcâmp $a, merită a fi tratat ca un punct de acces. Acest lucru corespunde creării unei noi intrări de titlu sau tratării titlului la aceeaşi intrare sub diferite coduri de catalogare.

0 Titlul nu este semnificativ.
Acest titlu nu justifică o nouă intrare.

1 Titlul este semnificativ.
Trebuie făcut un punct de acces de la acest titlu.

Pentru puncte de acces, pentru orice alt titlu decât acela care apare primul ca titlu propriu-zis, vezi în continuare secţiunea 6.

Indicator 2: spaţiu (nedefinit).

Subcâmpuri

$a Titlu propriu-zis

Titlul principal al lucrării; include titlul alternativ dar exclude orice alte informaţii la titlu (de ex. subtitlurile) şi titlurile paralele. Repetabil pentru titluri adăugate ale aceluiaşi autor (Ex. 5). Obligatoriu pentru fiecare înregistrare.

$b Indicarea materialului general

Text pentru indicarea materialului general (Ex. 3,11). Acest subcâmp conţine un termen ce indică clasa principală a materialului căreia îi aparţine unitatea bibliografică în limba şi alfabetul agenţiei ce pregăteşte înregistrarea. El corespunde zonei de indicare a materialului general din ISBD. Repetabil.

$c Titlul propriu-zis dat de alt autor

Titlul principal al unei lucrări dat de un autor, altul decât cel responsabil de primul titlu, când amândoi sunt în aceeaşi lucrare şi nu există un titlu comun. Repetabil pentru fiecare titlu adăugat al altui autor (Ex. 12).

$d Titlu propriu-zis paralel

Titlul propriu-zis în altă limbă şi/sau alfabet, relativ la titlul propriu-zis ce apare în subcâmpul $a sau $c (Ex. 4, 13, 14). Repetabil pentru fiecare titlu paralel adăugat.

$e Alte informţii la titlu

Subtitluri şi alte informaţii legate de titlu, care apar subordonate titlului propriu-zis al unei lucrări (Ex. 1, 2, 10). Repetabil pentru fiecare segment de alte informaţii la titlu (Ex. 10) şi pentru alte informaţii la titlurile paralele (Ex. 13,14). Nu include variante de titlu ca titlu pe cotor, titlu de copertă şi alte titluri găsite în afara sursei principale de informaţie. Poate fi subordonat unui titlu ce apare în subcâmpurile $a, $c sau $d.

$f Responsabilitate primară

Responsabilitatea primară pentru un titlu care apare în subcâmpurile $a, $c sau
$d, sau pentru numărul sau numele unei părţi dintr-o lucrare, ce apar în
subcâmpurile $h sau $i. Repetabil după fiecare subcâmp $a, $c, $d, $h sau $i care
este însoţit de o responsabilitate (Ex. 12) sau pentru fiecare responsabilitate
paralelă (Ex.6).

$g Responsabilitate secundară.

O responsabilitate după responsabilitatea primară şi care se referă la acelaşi titlu (Ex. 1, 4, 8, 9). Este repetabil pentru fiecare responsabilitate secundară nouă (Ex. 1,8,9) şi pentru fiecare responsabilitate secundară paralelă (Ex.14).

$h Numărul unei părţi

O secţiune sau o parte numerotată într-o lucrare şi care sunt identificate printr-un nume comun şi un nume de subsecţiune (Ex. 3,11). Repetabil pentru fiecare subsecţiune sau împărţire de nivel inferior (Ex. 11) sau pentru un număr al părţii paralele.

$i Numele unei părţi

Numele unei secţiuni sau părţi pentru lucrări care sunt identificate printr-un nume comun şi un nume de subsecţiune (Ex. 3, 14). Repetabil pentru fiecare subsecţiune sau împărţire de nivel inferior (Ex. 11) sau pentru numărul unei părţi paralele.

$v Desemnarea volumului.

Folosit pentru a indica o parte particulară a unei publicaţii care este în legătură cu altă publicaţie. Acest subcâmp este folosit numai când un câmp 200 este inclus într-un câmp de legătură 4 -.El defineşte în plus partea lucrării care poartă legătura desemnată de eticheta câmpului 4 -.De exemplu, o lucrare poate fi un volum dintr-o serie, şi în acest caz titlul seriei şi denumirea volumului sunt introduse într-un câmp 200 inclus (Ex. 7). Desemnarea volumului poate fi făcută prin numere, ani, etc.

$z Limba titlului propriu-zis paralel

Identificări codificate ale limbii unui titlu propriu-zis paralel care apare în subcâmpul $d. Dacă $d este repetat, acest subcâmp trebuie repetat, limbile identificate reflectând ordinea titlurilor paralele. Acest subcâmp (şi orice repetări) trebuie să fie întotdeauna ultimul în câmp (Ex. 4,13,14). Vezi Anexa A pentru lista de coduri.

Note asupra conţinutului câmpului

Informaţii ISBD:

Datele trebuie introduse în câmp aşa cum se specifică în ISBD pentru zona de titlu şi responsabilităţi. Subcâmpul $z nu este un element de date ISBD. Corespondenţa între acest subcâmp şi specificaţia ISBD este arătată mai jos.

Subcâmp UNIMARC Numele elementului Secţiunea ISBD (G) Punctuaţie
$a
$a (repeated)
$b
$c
$d
$e
$f
$g
$h
$i
Titlu propriu-zis
Titlu propriu-zis dat acelaşi autor
Indicarea materialului general
Titlu propriu-zis dat de alt autor
Titlu propriu-zis paralel
Alte informaţii la titlu
Responsabilitate primară
Responsabilitate secundară
Numărul unei părţi
Numele unei părţi
1.1
1.6
1.2
1.6
1.3
1.4
1.5
1.5
1.1.4 ISBD(S)
1.1.4 ISBD(S)
Zonă nouă

[ ]

=
:
/
;

, dacă este după $H, altfel.

Tabelul de mai sus ilustrează punctuaţia ce precedă datele, care apare în cele mai multe situaţii, dar nu în mod necesar, atunci când sunt prezente date paralele. Informaţii suplimentare se găsesc în ISBD-ul corespunzător.

Când datele ISBD” nu se găsesc în înregistrarea sursă, nu trebuie să se facă nici o încercare de a le crea din alte elemente de date dintr-o înregistrare. De exemplu, dacă înregistrarea sursă nu are un element de dată „responsabilitatea aşa cum se găseşte în unitatea bibliografică”, datele din câmpurile cu acces ale înregistrării sursă nu trebuie să fie folosite pentru a crea un element de dată.

Când o unitate bibliografică are un titlu colectiv constând din titlul lucrărilor separate deţinute, orice legătură cu titlul este inclusă în subcâmpul titlului pe care îl precede (Ex.5).

Date paralele:

Datele paralele care apar pe unitatea bibliografică, cum sunt datele repetate în alte limbi sau scriere, se indică în ISBD prin folosirea semnelor egal urmate de un spaţiu ” = ” la începutul oricărui bloc de date paralele. în UNIMARC ” = ” este inclus în date oriunde este cerut de ISBD, în acelaşi subcâmp cu datele cu care se află în relaţie şi precedându-le.

Un titlu tradus de catalogator este înregistrat în câmpul 541 în afară de cazul în care este singurul titlu furnizat de înregistrarea-sursă.

Accesul la titlu:

Datele din 200 $a vor fi de obicei cele folosite pentru a crea un punct de acces pentru înregistrare prin titlu, dacă indicatorul pentru semnificaţia titlului (indicator 1) este 1. Nu există alt câmp în formatul UNIMARC de la care să poată fi creată o intrare adăugată prin titlul propriu-zis , când înregistrarea este folosită în producerea unui catalog.

Indicarea materialului general:

Indicarea materialului general este introdusă în limba agenţiei care pregăteşte înregistrarea. Listele conţinând indicarea materialului general se găsesc în ISBD. Pentru monografii şi seriale în forma obişnuită tipărită, indicarea „text tipărit” poate fi opţională. Când o unitate bibliografică are un titlu colectiv propriu-zis şi cuprinde mai mult de o componentă independentă aparţinând unor categorii de materiale distincte, câmpul va include un subcâmp pentru fiecare indicare a materialului general. Când se afişează, indicarea materialului general este inclusă între paranteze [ ]. Acestea reprezintă punctuaţie stabilită de ISBD şi nu sunt incluse în înregistrare.

 

Câmpuri în relaţie

101 LIMBA LUCRĂRII

Limba titlului propriu-zis în subcâmpul 200 $a poate fi indicată în $g din câmpul 101. Cu toate acestea dacă nu este nici o limbă introdusă în 101 $g, se poate presupune că limba titlului propriu-zis este aceeaşi cu cea a primei limbi a textului, introdusă la prima apariţie a subcâmpului $a din câmpul 101. Limba oricăror titluri paralele este cuprinsă în 200 $z.

304 NOTE PROPRII TITLULUI ŞI MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE

Folosit pentru note asupra conţinutul câmpului 200.

312 NOTE PROPRII TITLURILOR ÎN RELAŢIE

Folosit pentru note conţinând textul şi/sau comentariile privitoare la titlurile în relaţie.

423 PUBLICAT CU

Folosit pentru intrările suplimentare pentru titluri cuprinse în subcâmpurile suplimentare $a din câmpul 200, pentru subcâmpurile 200 $c şi pentru titlurile asociate cu acestea (Ex. 12).

5– BLOCUL TITLURILOR ÎN RELAŢIE

Folosit pentru intrările suplimentare pentru titlurile cuprinse în 200 $d (Ex. 4) şi pentru variante la titlu, cum ar fi titlul de pe cotorul cărţii.

530 TITLUL CHEIE (SERIALE)Când formatul sursă poartă un titlu cheie, care poate sau nu să fie acelaşi cu titlul propriu-zis, este introdus în câmpul 530.

 

Exemple

Ex.1
200 1|$a≠ NSB ≠ The ≠ NSE≠ Great Fear of 1789$erural panic in revolutionary France$f(by) George LeFebvre$gtranslated from the French by Joan White$gintroduction by George Rude

Intrarea ISBD apare astfel:

The Great Fear of 1789 : rural panic in revolutionary France/(by) George LeFebvre ; translated from French by Joan White ; introduction by George Rude

„The” este marcat ca neavând nici o valoare.

Ex.2
200 1|$aWhat is modern mathematics?$ea guide to teachers in further education$fYorkshire and Humberside Council for Further Education

Intrarea ISBD apare astfel:

What is modern mathematics? : a guide to teachers in further education / Yorkshire and Humberside Council for Further Education

Semnul întrebării „?” la titlul propriu-zis este omis pentru că nu este prevăzut în punctuaţia ISBD.

Ex.3
200 0|$aBulletin signalétique$bMicroform$hSection 9$iSciences de l’ingenieur$fCentre national de la recherche acientifique

Intrarea ISBD apare astfel:

Bulletin signaletique (Microform). Section 9, Sciences de l’ingenieur / Centre national de la recherche scientifique

Ex.4
200 1|$alndustrial steam locomotives of Germany and Austria$d = Dampfloks auf Industienbahnen der BRD, DDR, und Oesterreich$fcompiled by Brian Rumway$gGerman translations by M. Spellan$zger

510 1|amDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Oesterreich$zger

Unitatea are un titlu paralel care este codificat în germană. O intrare suplimentară este necesară pentru titlul paralel, astfel că se repetă în câmpul 510.

Ex.5
200 1|$aFlash and filigree$aand, The Magic Christian$fby Terry Southern

Unitatea conţine două lucrări separate ale aceluiaşi autor, fiecare cu propriul titlu dar fără titlu colectiv.

Ex.6
200 1|$aBibliographica belgica$fCommission belge de bibliographie $f= Belgische Commissie voor bibliografie

Unitatea are titlu în latină cu specificarea responsabilităţii paralele în franceză şi olandeză. Subcâmpul $f se repetă şi datele sunt precedate de semnul egal ” = ” şi spaţiu.

Ex.7
410 |0$12000|$aSeries de historica general$w.5 $171001$aMexico (City).$bUniversidad Nacional.$bInstituto de Investigaciones Historicas.

Acest exemplu ilustrează utilizarea câmpului 200 inclus în câmpul intrării de legătură. Se face o legătură între unitatea care se cataloghează şi seria căreia îi aparţine prin folosirea câmpului 410. Incluse în câmpul 410 sunt şi: câmpul 710 care conţine numele responsabilităţii colective prim-răspunzătoare de serie şi câmpul 200 care conţine numele seriei. Unitatea care se cataloghează este volumul 5 din serie, aşadar v.5 este introdusă în câmpul 200 $v.

EX 8
200 1|$aThree adventures of Asterix$iAsterix in Switzerland$ftext by Goscinny$gdrawings by Uderzo$gtranslated by Anthea Bell and Derek Hockridge

Unitatea este unul din trei volume nenumerotate, cu un titlu comun pentru setul celor trei şi titluri individuale pentru fiecare volum. Prima specificare a responsabilităţii intră în $f şi toate celelalte în $g. Observaţi că specificarea responsabilităţii poate să conţină mai mult decât un nume (al doilea $g). Alternativ, volumul ar fi putut să fie tratat ca în Ex. 9.

Ex. 9
200 1|$aAsterix in Switzerland$ftext by Goscinny$gdrawings by underzo$gtranslated by Anthea Bell and Derek Hockridge

461 |l$1200l|$aThree adevntures of Asterix

Acelaşi exemplu ca în exemplul 8 dar tratat diferit în formatul sursă al agenţiei care pregăteşte înregistrarea.

Ex. 10
200 l|$a Life wish$ereincarnation$ereality or hoax$fMaurice Rawlings

Exemplu de informaţie multiplă la titlu.

Ex. 11
200 1|$aBritish standard methods of analysis of fat and fatty oils$|Printed text$hPart l$iPhysical methods$hSection 1.12$iDetermination of the dilation of fats

Un document standard cu secţiuni şi subsecţiuni aşa cum sunt ele înregistrate într-o bibliografie multi-media. Desemnarea generală a materialului este dată.

Ex. 12
200 1|$aPour les valeurs bourgeoises$fpar Georges Hourdin$cContre les valeurs bourgeoises$fpar Gilbert Ganne

423 |0$12001|$aContre les valeurs bourgeoises $1700|1$aGanne,$bGilbert

Intrarea ISBD apare astfel:

Pour les valeurs bourgeoises / par Georges Hourdin. Contre les valeurs bourgeoises / par Gilbert Ganne

O unitate conţine două lucrări de autori diferiţi fără titlu comun. Observaţi că prima specificare a responsabilităţii din subcâmpul $f se repetă după fiecare titlu. Pentru a asigura intrări suplimentare de autor/titlu şi titlu pentru a doua lucrare, autorul şi titlul sunt introduse în câmpul 423.

Ex. 13
200 1|$aApplications of ecological (biophysical) land classification in Canada$eproceedings of the second meetings$d= Applications de la classofocation ecologique (biophysical) du territoire au Canada$ecompte rendu de la deuxieme reunions$fCanada Committee on Ecological (Biophysicale) Land Classification, 4-7 April 1978, Victoria, British Columbia$gcompiled and edited by CD A. Rubec$zfre

Unitatea conţine date „în bloc” pentru titlu şi altă informaţie la titlu, dar pentru că specificările de responsabilitate nu sunt paralele, acestea sunt în afara blocului.

Ex. 14
200 1|$aPrinting at Gregynog$easpects of a great private press$d = Argraffu yng Ngregynog$egweddau ar wasg breifat fawr$fMichael Hutchins$gtranslated by David Jenkis$g= y cyfiethiad gan David Jenkins$zwel

Formatul sursă nu are în bloc descrierea după limbă deoarece fiecare menţiune de responsabilitate aparţine fiecărui set de date de limbă; aşadar, semnul egal precede fiecare set de elemente din limbile paralele.

Ex. 15
200 1|$a≠ NFB≠Le ≠NFE≠ western, nouvelle ed.$cEvolution et revouveau du western (1962-1968)

Publicaţia este fără titlu colectiv şi specificarea ediţiei pentru unul dintre titluri apare astfel de preferinţă în zona titlului, nu în zona ediţiei. Formatul sursă a tratat acest element de date ca parte a titlului propriu-zis.

Ex. 16
200 0|$aVol.3
461 |0$100183.()40221.7$150101|$aWorks$1700|1$aShakespeare$bWilliam

Înregistrarea este pentru o parte fără titlu distinct dintr-un format sursă care construieşte înregistrări separate pentru fiecare nivel dintr-o ierarhie bibliografică. 461 conţine numărul de control al înregistrării pentru un set de 9 volume din operele complete ale lui Shakespeare fără a numi volumele individual distinct.

EX 17
481 #1$1001930112003$12000#$aTheoria generalis aequationum omnium graduum novis illustrata formulis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta$fautore p. Dominico Martinovics$5CiZaNSB: R IIF-8є-1133privez1$1210##$aBudae$d1780

sau

481 #1$0001930112003$tTheoria generalis aequationum omnium graduum novis illustrata formulis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta. CiZaNSB: R IIF-8є-1133privez1$cBudae$d1780

205 MENŢIUNEA DE EDIŢIE

 

Definirea câmpului

Câmpul conţine o menţionare a ediţiei unităţii bibliografice, împreună cu orice altă menţionare a publicării şi a responsabilităţii care are legătură cu ediţia. Corespunde Zonei ISBD a Ediţiei.

 

Repetabilitate

Opţional. Repetabil.

 

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

 

Subcâmpuri

$a Specificarea ediţiei

Un cuvânt, o expresie sau grup de caractere dintr-o menţionare formală, care identifică o unitate ca membru al unei ediţii. Nerepetabilă: menţionările suplimentare sunt introduse in $b.

$b Specificarea publicării

Acest subcâmp conţine o menţionare a ediţiei referitoare la o publicaţie sau menţionare suplimentară a ediţiei care:

  • este formal identificată ca fiind o ediţie in cadrul unei ediţii, sau
  • are deosebiri semnificative din punctul de vedere al conţinutului faţă de alte apariţii din ediţia mai mare căreia îi aparţine (Ex. 5), sau
  • este o desemnare alternativă pentru o ediţie numită în subcâmpul $a (Ex. 6).

Corespunde menţionării suplimentare a ediţiei. Repetabilă pentru o menţionare paralelă sau suplimentară a ediţiei.

$d Menţionarea paralelă a ediţiei

Menţionarea unei ediţii într-o limbă şi /sau scriere diferită de ediţia menţionată în subcâmpul $a (Ex. 9). Repetabilă pentru fiecare menţionare a ediţiei în alte limbi.

$f Menţionarea responsabilităţii referitoare la ediţie

Prima menţiune de responsabilitate referitoare la ediţie. Poate să apară imediat după subcâmpurile $a (Ex. 8, 9), $b (Ex. 7), sau $d (Ex. 9). Repetabilă pentru primele menţionări paralele şi primele specificări referitoare la menţionări suplimentare ale ediţiei.

$g Menţionarea responsabilităţii secundare

Orice menţiune de responsabilitate secundară în legătură cu ediţia (Ex.7). Urmează subcâmpului $f. Repetabil pentru menţionarea responsabilităţilor secundare suplimentare şi paralele.

 

Note asupra conţinutul câmpului

Informaţii ISBD

Datele trebuie introduse în câmp, aşa cum sunt specificate în ISBD, în termenii care apar pe publicaţie. Când datele sunt furnizate de catalogator ele trebuie introduse între paranteze drepte [ ]. Corespondenţa între acest câmp şi specificaţiile ISBD sunt ilustrate mai jos.

Subcâmpul UNIMARC Numele elementului Secţiunea ISBD(G) Punctuaţie
$a
$d
$f
$g
$b
Specificarea ediţiei
Specificarea ediţiei paralele
Specificarea responsabilităţii relativ la ediţie
Specificarea responsabilităţii secundare
Specificarea ediţiei suplimentare
2.1
2.2
2.3, 2.5
2.3, 2.5
2.4
zonă nouă
=
/
;
,

Conţinutul subcâmpului

Menţiunea de responsabilitate este introdusă imediat după menţionarea ediţiei pentru care se face referirea. Dacă menţiunea de responsabilitate se face pentru lucrarea ca un întreg şi nu pentru o parte anume a ediţiei, se introduce în subcâmpurile 200 $f sau $g. în anumite cazuri o singură menţiune de responsabilitate poate conţine mai multe nume (Ex. 8).

Când o menţiune ce se referă la o publicaţie sau o retipărire este prezentă în acea publicaţie şi nu mai este prezentă o menţionare a ediţiei, ea este introdusă în subcâmpul $a (Ex. 4). Multe coduri de catalogare nu specifică ediţia când este vorba de prima ediţie.

Date paralele:

Datele paralele ce apar pe publicaţie (de exemplu aceleaşi date în altă limbă sau scriere) sunt delimitate în ISBD de semnul egal ” = ” la începutul fiecărui bloc de date paralele. în UNIMARC ” = ” este inclus în date acolo unde este cerut de ISBD, înaintea datelor la care se referă şi în acelaşi câmp cu acestea (Ex. 9).

 

Câmpuri în relaţie

200 TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE

Specificarea responsabilităţii referitoare la titlu (ca un întreg) este introdusă în câmpul 200.

305 NOTE PROPRII EDIŢIEI ŞI ISTORICULUI BIBLIOGRAFIC
Folosit pentru note de conţinut în câmpul 205.

7– BLOCUL RESPONSABILITĂŢII INTELECTUALE

Orice nume în specificarea ediţiei pentru care punctele de acces sunt cerute a fi introduse în câmpurile

 

Exemple

EX 1
205 ##$a16th ed.

EX 2
205 ||$aNew and revised ed.

Ex.3
205 ||$a Large print ed.

Ex.4.
205 ||$a2nd impression

Ex. 5
205 ||$a3rd ed.$b2nd (corrected) impression

Un titlu „Ireland” editat de L. Russel Muirhead în a „treia ediţie. A doua tipărire (corectată)”. „A doua tipărire (corectată)” este specificarea tipărim şi este introdusă în subcâmpul $b.

Ex.6
205 ||$aEnglish full ed.$b4th international ed.

Ediţia engleză pentru UDC este etichetată ca „a patra ediţie internaţională”. Specificarea ediţiei suplimentare este introdusă în subcâmpul $b.

Ex.7
205 ||$a2nd ed.$breissued$fwith a foreword by Magnus MagnussonSgextra notes by P. Gardner

A doua ediţie este o republicare cu cuvânt înainte de Magnus Magnusson şi note de P. Gardner.

Ex.8
205 ||$a4th ed.$frevised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh$breprinted with correction
A patra ediţie a „The pocked Oxford Dictionary of accurate English” este revizuită de H.G. Le Mesurier şi E. Mclntosh.

Este publicată o retipărire cu corecţii.

Ex.9
205 ||$a2nd ed.$fedited by Larry C. Lewis$d= 2e 6d.$fr6dig6 par Larry C. Lewis

O specificare a ediţiei paralele

Sus

 

206 ZONA MATERIALULUI SPECIFIC: MATERIALE CARTOGRAFICE DATE MATEMATICE

 

Definirea câmpului

Specificarea scării, proiecţiilor, coordonatelor şi echinoxului unei publicaţii cartografice.

 

Repetabilitate

Obligatoriu pentru publicaţiile cartografice. Repetabil.

 

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

 

Subcâmpuri

$a Specificarea datelor matematice
Textul prin care se specifică scara, proiecţia, coordonatele şi echinoxul, inclusiv punctuaţia ISBD.

 

Note asupra conţinutului câmpului

Câmpul este echivalent zonei de date matematice din ISBD (CM). Câmpul nu este divizat în subcâmpuri deoarece datele din acest câmp nu sunt folosite în mod curent la căutări în conţinutul înregistrării; acest câmp este folosit mai ales pentru afişare, ori de câte ori datele codificate pentru materiale cartografice (Câmpurile 120,122,123 şi 131) sunt folosite ca informaţii de regăsire. Indicaţii asupra formatului şi punctuaţiei datelor în acest câmp sunt conţinute în ISBD (CM). De reţinut că orice punctuaţie specifică ISBD este conţinută în acest câmp, chiar dacă apare în subcâmpul delimitat.

Câmpuri în relaţie

120 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: MATERIALE CARTOGRAFICE

Acest câmp conţine un cod pentru proiecţia de hartă.

122 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: MATERIALE CARTOGRAFICE – DATE SPECIFICE CONŢINUTULUI

Acest câmp conţine într-o formă codificată data la care se referă publicaţia; include data care este găsită în specificarea echinoxului în înregistrarea Hărţilor celeste.

123 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: MATERIALE CARTOGRAFICE – SCARĂ ŞI COORDONATE

131 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: MATERIALE CARTOGRAFICE – GEODEZIE, GRILĂ ŞI MĂSURARE VERTICALĂ

Exemple

Ex.1
206 ||$aScale 1:6 336 000 (170oV-50oV/80oN-40oN)

Ex.2
206 ||$aScale 1:250 000. Vertical scale 1:125 000; universal transverse Mercator proj. ( 124° V -122° V/ 58° N – 57° N)

Ex.3
206 ||$a(RA 2 hr. OOmin. to 2 hr. 30min/ Decl. 30° to 45°; eq. 1950) Exemplu de hartă celestă.

Sus

207 ZONA MATERIALULUI SPECIFIC: NUMEROTAREA SERIALELOR

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numerotarea şi/sau perioada acoperită între primul şi ultimul număr al unui serial, când numerele şi datele sunt cunoscute. Corespunde zonei de numerotare din ISBD (S).

Repetabilitate

Opţional. Nerepetabil.

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: Indicator numerotare formatată

Acest indicator arată dacă volumul şi datele sunt formatate sau structurate.

0 Formatate
1 Neformatate

Subcâmpuri

$a Numerotare: specificarea datelor şi volumului
Numerotarea şi/sau perioada acoperită aşa cum au fost definite mai sus. Repetabil când începe o nouă secvenţă de numerotare.

$z Sursa de informare asupra numerotării
Indică sursa de informare a numerotării când nu este specificată pe publicaţie (Ex. 6). Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Câmpul conţine numerotarea şi/sau perioada acoperită. Perioada acoperită indicată în acest câmp nu trebuie să coincidă neapărat cu data publicării indicată în înregistrare.

Recomandări pentru formatarea acestui câmp sunt conţinute în ISBD (S).

Câmpuri în relaţie

210 PUBLICARE, DIFUZARE, ETC.
Subcâmpul $d conţine data de publicare ce este introdusă în câmpul 200 în forma cerută, şi coincide sau nu cu orice altă dată din câmpul 207.

225 SERII
Când publicaţia este membru al unei serii şi poartă un număr de serie în interiorul acelei serii (de exemplu volumul 7 al unei serii monografice), numărul în interiorul seriei poate fi introdus în câmpul 225.

Exemple

Ex. 1
207 |0$aVol.l,no.l (Jan. 1940)-

Un serial ce se publică în continuare este numerotat de la vol. 1, nr.1 în continuare. Publicaţia este datată din ianuarie 1940.

Ex.2
207 |0$aVol. 1, no. 1 (1 Apr. 1946)-vol.26, no.195 (10 Oct. 1972) = no.1- no.6943

Un cotidian a fost publicat din 1 aprilie 1946 până în 10 octombrie 1072, începând cu vol.1, nr.1 şi sfârşind cu vol.26, nr.195. Suplimentar, fiecare a fost numerotat consecutiv de la 1 la 6943.

Ex.3
207 |0$aApr.l978-July 1983

Un serial este publicat lunar din aprilie 1978 până în iulie 1983 şi nu are numerotare.

Ex.4
207 |0$aVol.1, pt.1(june 1845)- vol.72,pt.12(Dec.l916)$aN.s. vol.1,no.1 (Ian.1917)

Un serial începând cu vol.1, partea 1 în iunie 1845 şi în 1917, după vol.72, partea 12 îşi schimbă formatul şi reîncepe numerotarea pentru Serie nouă cu vol.1, nr.1. Fiecare secvenţă este înregistrată într-un subcâmp separat.

Ex.5
207 |0$a1951/1-

Un serial început în 1951 este numerotat de la 1951/1 în continuare.

Ex. 6
207 |0$aBegan in 1963$zBUCOP

Specificarea numerotării neformatate a unui serial, cu sursă de informare.

Sus

208 ZONA MATERIALULUI SPECIFIC: MUZICA TIPĂRITĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine o specificare relativă la un format particular, transcris de pe publicaţie, pentru muzică tipărită sau în manuscris. Câmpul corespunde zonei specifice pentru muzica tipărită din ISBD (PM).

Repetabilitate

Opţional. Nerepetabil.

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

Subcâmpuri

$a Format specific pentru muzică tipărită
Specificarea se referă la un format particular al publicaţiei, luat de pe pagina de titlu (Ex. 1, 2).

$d Format specific paralel pentru muzică tipărită
Orice specificare suplimentară într-o altă limbă sau scriere, luată de pe pagina de titlu (Ex. 2). Repetabil pentru orice specificare suplimentară.

Note asupra conţinutului câmpului

Date paralele:

Datele paralele ce apar pe publicaţie (aceleaşi date repetate într-o altă limbă sau scriere) sunt semnalate de ISBD prin folosirea semnului egal” = ” urmat de un spaţiu ( = ) la începutul fiecărui bloc de date paralele. în UNIMARC ” = ” este inclus în date ori de câte ori este cerut de ISBD, precedând în acelaşi subcâmp datele la care se referă (Ex. 2).

Câmpuri în relaţie

125 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: ÎNREGISTRĂRI SONORE ŞI MUZICĂ TIPĂRITĂ

Exemple

Ex. 1
208 ||$aMiniature score

Ex.2
208 ||$aOrchester-Partitur$d=Full score

Sus

210 PUBLICARE, DIFUZARE ETC.

Definirea câmpului

Acest câmp conţine date referitoare la publicare, difuzare şi manoperă a publicaţiei, incluzând şi datele asociate. Corespunde zonei ISBD pentru publicare, difuzare etc.

Repetabilitate

Opţional. Nerepetabil.

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

Subcâmpuri

$a Locul publicării, difuzării etc.
Oraşul sau altă localitatea în care este publicată sau difuzată publicaţia, aşa cum este precizat. Dacă locul nu este cunoscut sau este scris incorect, se adaugă în paranteze o completare potrivit prevederilor ISBD (Ex. 2, 3). Repetabilă pentru fiecare localitate menţionată (Ex. 7,12,13) sau pentru locul publicării în altă limbă (Ex. 4).

$b Adresa editorului, difuzorului, etc.
Adresa completă a editurii sau difuzorului în paranteze, de obicei introdusă pentru că editura nu este foarte cunoscută (Ex. 4). Repetabil.

$c Numele editorii, difuzorului, etc.
Numele editurii sau difuzorului care pot fi date în formă prescurtată dacă sunt uşor de recunoscut (Ex. 1). Când se include o specificare a funcţiei difuzorului, se introduce în acest subcâmp în paranteze (Ex. 5,12). Repetabil (Ex. 8).

$d Data publicării, difuzării, etc.
Data fixă sau aproximativă a publicării, sau data dreptului de autor, sau data tipăririi (Ex. 11) . Se permite o dată deschisă (Ex. 6) sau un interval (Ex. 10). Repetabil pentru data difuzării, când se include în plus faţă de data publicării şi separat de ea într-un subcâmp de interferenţă.

$e Locul tipăririi
Locul în care este produsă publicaţia, de exemplu locul tipăririi unei cărţi (Ex. 9). Dacă locul nu este bine-cunoscut sau este redat incorect, completarea poate fi cuprinsă în paranteze potrivit prevederilor ISBD. Repetabil.

$f Adresa tipografiei
Adresa poştală completă a tipografiei, de obicei inclusă, deoarece tipografia nu este foarte cunoscută. Repetabil.

$g Numele tipografiei
Numele tipografiei (Ex. 3, 9). Poate fi într-o formă prescurtată dacă se recunoaşte uşor. Repetabil.

$h Data tipăririi
Data tipăririi unei publicaţii când se foloseşte drept completare la data publicării (Ex. 13). Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Conţinutul subcâmpului:

Se recomandă ca fiecare înregistrare să aibă un câmp 210. Acolo unde nu se cunosc localitatea şi numele editurii, sunt folosite în subcâmpurile $a şi respectiv $c (Ex. 9) expresiile [s.l.] (sine loco) şi [s.n.] (sime nomine) sau alţi echivalenţi în caractere nelatine. Când se specifică mai mult decât un editor/difuzor, fiecare este precedat de localitatea sa în subcâmpuri separate repetate (Ex. 5, 8). Regulile pentru omiterea numelor de localităţi şi editori depind de uzanţa agenţiei.

Date:

Data este întotdeauna în subcâmpul $d. Dacă data publicării nu este cunoscută se poate da data dreptului de autor sau data aproximativă. O astfel de dată poate fi indicată ca dată a dreptului de autor sau tipărire (Ex. 7). Se poate include o dată a dreptului de autor în plus faţă de data publicării; ambele sunt introduse în acelaşi subcâmp $d. Când data publicării este introdusă în plus faţă de data din subcâmpul $d, ea este introdusă în subcâmpul $h (Ex. 13). Parantezele sunt omise din acest subcâmp şi sunt generate la ieşire.

Data de tip interval poate fi introdusă în orice subcâmp de dată (Ex. 10). Când se introduce o dată deschisă (Ex. 6) aceasta se face fără nici un spaţiu. Dacă este nevoie, astfel de spaţii sunt generate la ieşire.

Date paralele:

Datele paralele pot fi introduse în acest câmp, caz în care se introduc într-un subcâmp repetat şi precedate de semnul egal şi spaţiu ” = ” (Ex. 14).

Informaţie ISBD:

ISBD recomandă ca fiecare adresă completă din $b sau $f să fie introdusă între paranteze drepte dacă este furnizată de catalogator sau în paranteze rotunde dacă este luată de pe unitate. Deoarece aceasta nu este o punctuaţie prescrisă, trebuie să fie respectată la nevoie pentru o înregistrare, când apare într-un subcâmp de graniţă (Ex. 4). Când un difuzor este menţionat, un termen ca Difuzor sau un echivalent poate fi introdus în paranteze drepte (Ex. 5). Deşi aceste paranteze drepte sunt punctuaţie prescrisă în ISBD, nu sunt plasate în subcâmpurile de graniţă în înregistrările UNIMARC.

Pentru informaţie suplimentară despre conţinutul de date al acestui câmp, apelaţi la capitolul respectiv din ISBD. Corespondenţa dintre acest câmp şi specificarea ISBD este ilustrat mai jos:

Subcâmpul UNIMARC Numele elementului Secţiunea ISBD(G) Punctuaţie
$a
$a (repetat)
$b
$c
$d
$e
$e (repetat)
$f
$g
$h
Locul publicării, difuzării etc, 4.1
Altă localitate a publicării, difuzării etc, 4.1
Adresa editurii, difuzorului etc.
Numele editorului, difuzorului etc.
Data publicării, difuzării etc
Locul tipăririi
Altă localitate pentru tipărire
Adresa tipografiei
Numele tipografiei
Data tipăririi
4.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

Zonă nouă
;

:
,
(- dacă este prezent)
;

:
,

Întreaga specificare a tipăririi este inclusă între paranteze rotunde.

Câmpuri de relaţie

100 DATE GENERALE DE PRELUCRARE, Datele publicării (caracterele din poziţiile 9-16)
Datele de publicare sunt introduse în câmpul 100 ca şi în 210 $d. Ambele trebuie să fie introduse.

102 ŢARA DE PUBLICARE SAU PRODUCERE
Acest câmp conţine un cod pentru ţara sau ţările de publicare sau tipărire şi un cod pentru localitate. Se recomandă să fie folosit câmpul 102 în completarea câmpului 210.

205 MENŢIUNEA DE EDIŢIE
Data tipăririi pentru o reeditare, etc. poate fi inclusă în specificarea ediţiei sau publicării.

345 NOTE PROPRII INFORMAŢIILOR DE ACHIZIŢIE
Acest câmp conţine adresa completă a editurii, difuzorului, etc.

620 ACCESUL LA LOCALITATE
Dacă se doreşte să se asigure un punct de acces la locul publicării, tipăririi, etc, localitatea este introdusă în acest câmp.

7– BLOCUL RESPONSABILITĂŢII INTELECTUALE
Dacă se doreşte să se asigure un punct de acces la editură sau tipografie, numele persoanei sau organizaţiei este introdus într-un câmp din blocul 7–

Exemple

Ex.1
210 ||$a[Cambridge, Mass. ]$cHarvard Univ. P.$d1981

Locul publicării nu este în sursa principală de informaţie. Agenţia abreviază cuvintele comune din numele editorului

Ex.2
210 ||$aBrampton[Cumbria]$cL.Y.T.C$d[1978 sau 1979]

Locul tipăririi nu este cunoscut bine şi nu este precizată provincia. Data nu este sigură.

Ex.3
210 ||$aNottigham[i.e. Nottingham] $c[s.n.] $d1966$gSherwood Printers

Numele localităţii este incorect sau scris într-o formă arhaică; nu este dat numele editorului.

Ex. 4
210 ||$aLondon$b(52, St. George’s Avenue,N7)$cSt George’s Church$d[1975]

Adresa editurii a fost inclusă de agenţia care pregăteşte înrregistrarea. Data este luată din altă parte decât din sursa principală de informaţie şi este inclusă în paranteze drepte.

Ex. 5
210 ||$aColorado Springs$cMyles$aLondon$cHouseman [difuzor] $d1980

Se specifică funcţia difuzorului.

Ex.6
210 ||$aLondon$cMacmillan for the Linnean Society$dl964
Data este o dată deschisă.

Ex.7
210 ||$aLondon$astBoston$cButterworth$dcop.1982

Repetarea locului publicării este necesară pentru o singură editură. Data este o dată a dreptului de autor şi indicată ca atare.

Ex. 8
210 ||$aIpswich$cBoydellP.$aBungay$cWaveney Publications$d1976

Uniatea are mai mulţi editori.

Ex.9
210 ||$a[s.l.]$c[s.n.]$d1974$eManchester$gUnity Press

Unitatea are numai numele tipografiei. s.l. şi s.n. sunt prevăzute.

Ex.10
210 ||$aLondon,[etc.]$c O.U.P.$d1978-1881

Agenţia care pregăteşte înregistrarea introduce numai primul loc al publicării. Unitatea a fost publicată în volume separate într- o anumită perioadă de timp.

Ex.11
210 ||$aBombay$c[s.n.]$d1980printing

Data tipăririi este dată în legătură cu data publicării şi indicată ca atare.

Ex.12
210 ||$aLondon$cEducational Record$d1973$aNew York$cEdcorp [difuzor] $d1975

Ex.13
210 ||$a Geneva$cWHO$aLondon$cdistributed by H.M.S.O.$d1970$h1973 printing

Ex.14
210 ||$aBern$cBundeskanzlei$a= Berne$cChancellerie federale$dl974

Atât numele cât şi locul editurii sunt date în mai multe limbi.

Ex.15
210 ||$aA Paris$cChez l’auteur$dAvec Privilege du Roy, 1700

Unitatea are o dată privilegiată.

Sus

211 DATA DE PUBLICARE PREVĂZUTA

Definirea câmpului

Acest câmp conţine data proiectată a apariţiei publicaţiei. Câmpul este folosit pentru intrările de catalog CIP (Catalogare în Publicare) şi înregistrările similare în avans create din informaţia prevăzută de editură.

Repetabilitate

Opţional. Nerepetabil.

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

Subcâmpuri

$a Date
Данные должны записываться в соответствии с ISO 8601 – 1989 полностью в цифровой форме без разделителей между годом, месяцем и днем, т. е. YYYYMMDD. Когда день или месяц и день не известны, эти позиции содержат пробелы. Не повторяется.

Note asupra conţinutului câmpului

Acesta este un câmp temporar care se şterge când se actualizează câmpul.

История

До публикации „Изменений и дополнений 3” рекомендовалась форма YYMMDD.

Câmpuri de relaţie

ETICHETA ÎNREGISTRĂRII, Statutul înregistrării (caracterului din poziţia 5)

210 PUBLICARE, DIFUZARE ETC

Exemple

În următoarele exemple, eticheta înregistrării arată numai caracterul relevant dinpoziţia 5, (statutul înregistrării).

Ex.1
ETICHETA ÎNREGISTRĂRII––n –––
210 ||$aLondon$cFaber$dl985
211 ||$a8502||

O nouă înregistrare CIP pentru o lucrare programată a fi publicată în februarie 1985.

ETICHETA ÎNREGISTRĂRII––n–––
210 ||$aLondon$cFaber$d1985

Câmpul 211 este şters când înregistrarea actualizată a lucrării este făcută după publicare.

Ex.2
ETICHETA ÎNREGISTRĂRII––n––
210 ||$aNew York$cMacmillan$dl985
211 ||$a8512||

O nouă înregistrare pentru o lucrare programată să fie publicată în decembrie 1985.

ETICHETA ÎNREGISTRĂRII––-p––-
210 ||$aNew York$cMacmillan$d1986

Înregistrarea actualizată pentru aceeaşi lucrare. Publicarea a fost întârziată.

Sus

215 DESCRIERE FIZICĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine informaţii despre caracteristicile fizice ale unităţii. Câmpul corespunde zonei ISBD – descriere fizică.

Repetabilitate

Opţional. Nerepetabil.

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)
Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

Subcâmpuri

$a Desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii
Numele tipului specific de material căruia îi aparţine unitatea (Ex. 3, 6, 7-14) şi/sau o indicaţie a numărului de părţi constituente (Ex. 1,2,5). Repetabil (Ex. 8)

$c Alte detalii fizice
Datele fizice despre o unitate, altele decât cele conţinute în altă parte din acest câmp sau în câmpurile de note, de ex. detalii ale materialului ilustrativ, dacă o unitate are culoare sau sunet, etc. (Ex. 9-10). Nerepetabil.

$d Dimensiuni
Măsurătorile liniare ale unei unităţii şi/sau (în cazul unei unităţi care necesită echipament pentru folosire) dimensiunile relevante folosirii unităţii (Ex. 9), и/или библиографический формат для старинных печатных книг (Пример 16). Это подполе включает также размеры любых контейнеров для хранения единиц (Пример 15). Повторяется после повторений подполя $а (Пример 8). Repetabil.

$e Materialul însoţitor
O descriere scurtă a oricărui material însoţitor al unităţii descrise care se intenţionează a fi folosit cu unitatea (Ex. 4,8). Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Punctuaţia la graniţele subcâmpului nu trebuie să fie introdusă în câmp; cu toate acestea, în cadrul unui subcâmp orice punctuaţie separatoare este introdusă (vezi în special Ex. 4).

Pentru informaţie suplimentară despre conţinutul de date al câmpului, apelaţi la capitolul ISBD relevant. Corespondenţa dintre acest câmp şi specificaţiile ISBD este ilustrată mai jos:

Subcâmpul UNIMARC Numele elementului Secţiunea ISBD (G) Punctuaţia
$a
$c
$d
$e
Desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii
Alte detalii fizice
Dimensiuni
Material însoţitor
5.1
5.2
5.3
5.4
zonă nouă
:
;
+

Câmpuri de relaţie

105 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: CĂRŢI, Coduri de ilustrare (caracterele din poziţiile 0-3)
Aceste poziţii ale caracterelor conţin coduri de ilustrare care corespund datelor de ilustrare în 215 $c.

126 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: ÎNREGISTRĂRI SONORE: CARACTERISTICI FIZICE

130 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: MICROFORME: CARACTERISTICI FIZICE

307 NOTE PROPRII DESCRIERII FIZICE
Orice detaliu cu privire la descrierea fizică care nu poate fi introdus în câmpul 215 poate fi introdus ca notă în câmpul 307.

Exemple

Ex.l
215 ||$a264p., 24 leaves of plates$cill., 17 facs. $d21cm$el map

Ex.2
215 ||$ax, 32,73p., [ 1] leaf of plates$cmaps$d21cm

Ex.3
215 ||$al fplder (6p.)$cmaps, plans, charts, portraits$d21x30cm

Ex. 4
215 ||$a3 vol. (49, 37,18p)$cill., col.maps$d22cm$esound disk (16min.): 33 1/3 rpm., mono., 17.5cm

Ex.5
215 ||$A35 s.$cl6 graph. Darst.$d24cm

Ex. 6
215 ||$al map$cboth sides, col.$d41 x 84cm, folded to 22x 10cm.

Ex. 7
215 ||$al globe$ccol., mounted on metal stand$d31cm in diam.

Ex. 8
215 ||$al score(vi, 63p.)$d20cm$el6 parts$d32cm$el booklet

Componentele principale sunt o înregistrare şi 16 părţi. înălţimile acestor unităţi diferă. Există o broşură însoţitoare.

Ex.9
215 ||$al film reel (20min., 570m.)$cnitrate, b&w, si.$d16mm.

Unitatea este un film de 16 mm mut şi alb-negru. O rolă de film de 20 de minute pe suport de nitrat. Are o lungime de 570 metri. Intrarea din catalog ar trebui să apară după cum urmează:

1 film reel (20 min.): b&w, si.; 16 mm.

Ex. 10
215 ||$al Videocassette (U-matic) (30 min.)$ccol., sd.

Unitatea este o casetă video în format U-matic, cu sunet, care durează 30 de minute.

Ex.11
215 ||$al sound reel (100 min.)$c19 cms., 4 track, adjacent

Unitatea este o bandă sonoră cu patru piste care durează 100 de minute având o viteză de 19 cm/secundă. Este dată configuraţia pistelor.

Ex.12
215 ||$al sound reel (50 min.)$c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed.

Unitatea este o bandă sonoră stereo cu două piste, având o durată de 50 de minute la o viteză de 38 cm/secundă. Se foloseşte un sistem de reducere a zgomotului Dolby.

Ex.13
215 ||$al sound disc$c33 1/3 rpm, coarse

Unitatea este un disc sonor având o viteză de 33 1/3 rpm. Lăţimea rilei este cea obişnuită.

Ex. 14
215 ||$al sound disc78 rpm, vertical

Unitatea este un disc sonor care are o viteză de 78 rpm. Direcţia şanţului este verticală.

Ex. 15
215 ##$a3 filmstrips (96 fr.)$ccol.$d35 mm
215 ##$a1 map$ccol.$d25x25 cm folding to 10×18 cm
215 ##$a13 rocks and minerals$din container$d14x9x2 cm
215 ##$a1 wallchart$ccol.$d48x90 folding to 24×15 cm

Пример 16
215 ##$a340 p., 4 leaves of plates$cill.$d4to (19 cm.)

Единица является книгой, созданной в эпоху ручных печатных станков.

Sus

225 SERII

Definirea câmpului

Acest câmp conţine titlul seriei împreună cu orice altă informaţie şi specificare a responsabilităţii legată de titlu, inclusiv orice elemente precedente în alte limbi sub forma şi în ordinea în care apar ele pe unitatea catalogată. Corespunde zonei ISBD – Serie.

Repetabilitate

Opţional. Repetabil când o unitate este în mai mult de o serie..

Indicatori

Indicator 1: Forma indicatorului de titlu

Forma punctului de acces a seriei trebuie să fie înregistrată într-o intrare de legătură din câmpul 420. Acest indicator precizează dacă o specificare a seriei este aceeaşi cu forma punctului de acces aşa cum este înregistrată în câmpul 410.

0 Nu este aceeaşi cu forma stabilită
Agenţia care pregăteşte înregistrarea consideră forma punctului de acces din 410 diferită de specificarea seriei făcută în 225 (Ex. 1,6)

1 Nici o formă stabilită
Nu a fost stabilită nici o formă a punctului de acces : aşadar, nu există nici un titlu corespunzător în 410 (Ex. 2)

2 La fel ca forma stabilită
Agenţia care pregăteşte înregistrarea consideră datele din câmpul 225 ca fiind echivalente cu forma stabilită.

În toate cazurile se recomandă ca orice formă stabilită să fie introdusă în câmpul 410.

Indicatorul 2: spaţiu (nedefinit)

Subcâmpuri

$a Titlul seriei
Titlul seriei în forma în care apare pe unitatea înregistrată. Nerepetabil.

$d Titlul paralel al seriei
Titlul seriei în altă limbă şi/sau scriere, în legătură cu titlul seriei care apare în subcâmp $a. Repetabil pentru fiecare titlu paralel suplimentar al seriei (Ex. 3).

$e Altă informaţie la titlu
Subtitlurile şi alte informaţii la titlu apar pe unitate subordonat titlului de serie în $a sau $d sau la numele părţii în (Ex. 4). Repetabil pentru fiecare segment al alte informaţii de titlu şi pentru altă informaţie de titlu paralel.

$f Specificarea responsabilităţii
Specificarea responsabilităţii pentru titlu care apare în $a sau $d (Ex. 1) sau pentru o parte numerotată sau numită din serie care apare în $h sau $i (Ex. 5). Repetabil pentru specificări suplimentare ale responsabilităţii şi pentru specificări paralel ale responsabilităţii.

$h Numărul părţii
Secţiunea sau numărul părţii pentru seria din $a. Repetabil pentru fiecare subsecţiune sau nivel inferior de diviziune sau pentru un număr paralel al părţii (Ex.3).

$i Numele părţii
Numele secţiunii sau părţii subseriei când seria introdusă în $a este divizată în subserii. Repetabil pentru fiecare nivel al subseriei sau pentru un nume paralel al subseriei (Ex. 3,5).

$v Desemnarea volumului
Numărul unităţii care se înregistrează din cadrul unei serii introduse în câmpul 225 şi orice termen folosit în unitate pentru a-1 desemna, care poate fi într-o formă abreviată (Ex. 1,2,3,4,5). Repetabil (Ex. 3).

$x ISSN serie
ISSN pentru serie, introdus ca un număr de 8 cifre cu liniuţă între cifra a patra şi a cin cea. Termenul ISSN este omis şi poate fi generat la ieşire (Ex. 1). Repetabil când fiecare serie şi subserie are un ISSN.

$z Limba titlului paralel
Identificarea codificată a limbii unui titlu paralel care apare într-un subcâmp $d (Ex. 3). Dacă $d se repetă, acest subcâmp se repetă. Limbile identificate reflectă ordinea titlurilor paralele. Acest subcâmp şi orice altă repetiţie a lui sunt întotdeauna ultimele în câmp. Vezi Anexa A pentru codurile de limbă.

Note asupra conţinutului câmpului

Informaţia ISBD:

Datele din câmp trebuie să fie introduse sub forma şi secvenţa celor de pe unitate aşa cum se specifică în ISBD pentru zona seriei. Subcâmpul $z nu este un element dată ISBD. Corespondenţa dintre acest câmp şi ISBD este ilustrată mai jos. Textul din zona de serie ISBD este inclus în paranteze rotunde ‘()’, care nu sunt folosite în înregistrarea UNIMARC.

Subcâmp UNIMARC Numele elementului Secţiunea ISBD (G) Punctuaţia
$a
$d
$e
$f
$h
$i
$v
$x
Titlul seriei
Titlul paralel al seriei
Altă informaţie la titlu
Specificarea responsabilităţii
Numărul părţii
Numele părţii
Desemnarea volumului
ISSN serie
6.1
6.2
6.3
6.4
6.7
6.7
6.6
6.5
Zonă nouă
=
:
/
.
, dacă este după $h, altfel
;
,

Date paralele:

Datele paralele care apar pe unitate, de exemplu datele care apar în altă limbă sau scriere, sunt indicate în ISBD prin folosirea semnului egal urmat de un spaţiu’ = ‘ la începutul oricărui bloc de date paralele. În UNIMARC ‘ = ‘ este inclus în date ori de câte ori ISBD cere aceasta, în acelaşi subcâmp şi precedând datele la care se referă (Ex.3,6).

Conţinutul subcâmpului:

Acest câmp este folosit pentru seriile cărora aparţine unitatea al cărei titlu este introdus în câmpul 200. Dacă înregistrarea este pentru o unitate care este un serial sau serie, câmpul 225 este folosit numai dacă acel serial sau serie aparţin unei serii. Titlul serialului sau seriei ce este catalogată este introdus în câmpul 200 (vezi câmpul 200, Ex.3).

Când înregistrarea sursă nu conţine titlul seriei în forma descrisă pe unitate, nu trebuie să se facă nici o încercare de a-l crea dintr-o formă stabilită a titlului seriei. Forma stabilită poate fi introdusă în câmpul 410 şi se poate crea o notă asupra titlului seriei din această formă.

Când înregistrarea unei serii are fie un subtitlu, fie un titlu de subserie dar nu se poate determina care din două este, preferaţi să o codificaţi ca subcâmp $e – altă informaţie la titlu. Numărul şi numele părţii formează un singur element de date în ISBD şi unele formate sursă e posibil să nu le poată distinge. în aceste cazuri când se converteşte în UNIMARC preferaţi $i lui $h.

Câmpuri în relaţie

011 ISSN
ISSN pentru un titlu de serie introdus în câmpul 200, este introdus în câmpul 011. 225 $x se referă numai la ISSN pentru un titlu de serie din 225 $a sau $i.

410 SERII
Forma stabilită a unui titlu de serie poate fi introdusă în câmpul 200, şi care este regăsit în câmpul 410.

411 SUBSERII
Forma stabilită a titlului de serie poate fi introdusă într-un câmp 200, şi care este regăsit în câmpul 411.

461 SET
Câmpul 461 este folosit când o agenţie care foloseşte o structură de înregistrare ce subliniază înregistrări separate, dar în legătură, pentru date de la diferite niveluri, necesită o referinţă la o înregistrare ce descrie un serial

530 TITLU CHEIE
Dacă seria are un titlu cheie, nu trebuie să fie introdusă în câmpul 530, la fel ca unităţile ce conţin titlul cheie al lucrării în câmpul 530 şi titlul în 200 $a. Dacă seria are un titlu cheie, se poate nota în câmpul 308.

7 – BLOCUL RESPONSABILITĂŢII INTELECTUALE
Dacă accesul este necesar la numele oricăror persoane sau organizaţii introduse în subcâmpul $f, forma de acces a numelui trebuie să fie introdusă într-un câmp 7– sau un câmp 7– regăsit într-un câmp 410 sau 411.

Exemple

Ex.l
225 0|$aOccasional paper$fBritish Museum$x0412-4815$vno. 33
410 |0$1710G2$aBritish Museum$12000|$aOccasional papers

Ex.2
225 2|$aInternational series in the science of the solid state$vvol. 10
225 l|$aPergamon internaţional library

Topologia difracţiei de raze x este în două serii. A doua nu este folosită ca punct de acces astfel că nu este o formă stabilită echivalentă pentru aceasta (primul indicator fixat la 1).

Ex.3
225 2|f$aEuropaische Hochschulschriften$hReihe I$iDeutsche Literatur und Germanisticik$vBd. 298$d = Publications universitaires europeenes $hserie I$iLangue et litterature allemandes $vvo. 298$d = European university papers$hseries I$iGerman language and literature $vvol. 298$zfre$zeng

O unitate este vol. 298 a subseriei, cu informaţie paralelă în trei limbi. Titlul este acelaşi cu forma stabilită.

Afişarea în forma ISBD va fi:

(Europaische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche literatur und Germanistik; Bd. 298 = Publications universitaires europeennes. Serie I, Langue et litterature allemandes; vol. 298 = European university papers. series I, German language and literature; vol. 298)

Ex.4
225 2|$aExperimental biology and medicine$emonographs on interdisciplinary topics$vvol. 6

Ex. 5
225 2|$aAbhandlungen der Mathematisch – Naturwissenschaftliche Klasse $Akademie der Wissenschaften und der Literatur$vJg.n 1976, Nr. 3

Ex.6
225 0|$aWorld films$iFrance today$i = La France aujourd’hui

230 ОБЛАСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ О МАТЕРИАЛЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Определение поля

Поле содержит информацию о характеристиках файла, относящихся к типу и объему электронного ресурса.

Наличие

Обязательное для электронных ресурсов. Повторяется, если в одной записи приводятся характеристики более одного электронного ресурса.

Индикаторы

Индикатор 1: пробел (не определено)
Индикатор 2: пробел (не определено)

Подполя

$a Обозначение и объем файла
Обозначение файла идентифицирует определенный тип файла(ов), в котором представлена работа. Приводится па языке, используемом библиографическим агентством. Обозначение файла является обязательным элементом данных.

Объем файла определяется количеством файлов, состоящих из данных или программ. При необходимости могут использоваться дополнительные характеристики объема файла. Специфические термины для определения объема файла приводятся на языке, используемом библиографической службой. Объем файла является факультативным элементом данных.

Не повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле является эквивалентом области «Тип и объем файла» ISBD (ER). Каждое сведение об объеме приводится в круглых скобках после обозначения файла. Количество файлов, представляющих содержание данных или программы, записывается арабскими цифрами. Для файлов данных может приводиться количество записей и/или байтов, для программ – количество команд или байтов. После количества файлов проставляются двоеточие и пробел, за которыми следуют дальнейшие сведения об объеме файла. Для каждого файла, состоящего из нескольких частей, может приводиться количество записей и/или байтов или количество команд и/или байтов. Количество записей и/или байтов или количество команд и/или байтов может указываться приблизительно (пример 5).

Взаимосвязанные поля

135 CÂMPUL DATELOR CODIFICATE: RESURSE ELECTRONICE
Поле содержит кодированные данные, относящиеся к электронным ресурсам.

Exemple

Ex. 1
230 ##$aComputer data

Ex. 2
230 ##$aComputer program (1 file: 1958 statements)

Ex. 3
230 ##$aComputer data (5 files) and programs (15 files)

Ex. 4
230 ##$aComputer data (3 files: 800 records, 3150 bytes) and computer data (7 files)

Ex. 5
230 ##$aComputer program (2 files: ca. 650 statements each)

Ex. 6
230 ##$aComputer data (2 files: 729 records each) and programs (3 files: 7260, 3450, 2518 bytes)

Anunțuri

Ce parere aveti ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: