Autori – ciorna

Autori

Structura capitolelor

1. Definitie camp

2. Repetabilitate

3. Indicator

4. Subcampuri

5. Note asupra continutului campului

6. Campuri in relatie

7. Exemple

2 BLOCUL INFORMAŢIILOR DESCRIPTIVE

200 TITLU ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE

$f Responsabilitate primară

Responsabilitatea primară pentru un titlu care apare în subcâmpurile $a, $c sau $d, sau pentru numărul sau numele unei părţi dintr-o lucrare, ce apar în subcâmpurile $h sau $i. Repetabil după fiecare subcâmp $a, $c, $d, $h sau $i care este însoţit de o responsabilitate sau pentru fiecare responsabilitate paralelă.

Ex.1

142402

2001 $a Autoportret într-o oglindă spartă

$f Octavian Paler

 

 

 

 

 

$g Responsabilitate secundară.

O responsabilitate după responsabilitatea primară şi care se referă la acelaşi titlu (Ex. 1, 4, 8, 9). Este repetabil pentru fiecare responsabilitate secundară nouă (Ex. 1,8,9) şi pentru fiecare responsabilitate secundară paralelă (Ex.14).

Ex. 1

157382

2001 $a Conspiraţia din Sevilla

$f Arturo Pérez-Reverte

$g trad. şi note de Tudora Şandru Mehedinţi şi Mihai Cantuniari

7– BLOCUL RESPONSABILITĂŢII INTELECTUALE

Definiţia şi scopul blocului

Acest bloc conţine nume de persoane şi autori colectivi care au forme de responsabilitate intelectuală pentru înregistrarea descrisă.

Responsabilitatea intelectuală este definită în mod larg, pentru a include toate persoanele, autorii colectivi sau nume de familie asociate unei înregistrări, incluzând editorii, când un punct de acces este necesar. Sunt definite următoarele câmpuri:

Nume de persoane:

700 Nume de persoană – responsabilitate intelectuală primară

701 Nume de persoană – responsabilitate intelectuală alternativă

702 Nume de persoană – responsabilitate intelectuală secundară

Autori colectivi şi întruniri:

710 Nume de colectivitate – responsabilitate intelectuală primară

711 Nume de colectivitate – responsabilitate intelectuală alternativă

712 Nume de colectivitate – responsabilitate intelectuală secundară

Nume de familii:

720 Nume de familie – responsabilitate intelectuală primară

721 Nume de familie – responsabilitate intelectuală alternativă

722 Nume de familie – responsabilitate intelectuală secundară

Note asupra conţinutului câmpurilor

O persoană, autor colectiv sau nume de familie poate fi selectată ca având responsabilitate primară. în unele coduri de catalogare, aceasta este denumită intrarea principală. Oricare alte persoane, autori colectivi, sau nume de familie, având responsabilitate egală, sunt consideraţi ca având responsabilitate

alternativă. Dacă un cod de catalogare dat nu recunoaşte conceptul de intrare principală, toate persoanele (autori colectivi şi nume de familie) având responsabilitate egală pot fi codificate ca având responsabilitate alternativă. Persoane, autori colectivi sau nume de familie având responsabilitate tangenţială (editori, translatori, desenatori, etc.) pot fi codificaţi ca având responsabilitate secundară. Dacă nu este posibil să se determine un nivel de responsabilitate, toate numele vor fi codificate ca alternative.

Intrare principală după titlu:

În înregistrările catalogate conform codurilor care recunosc conceptul de intrare principală, când nu a fost specificat autorul sau autorii colectivi ca având responsabilitate primară pentru o înregistrare, se poate asuma că intrarea principală este după titlu. Punctele de acces pentru persoane, autori colectivi sunt date corespunzător în câmpurile de responsabilitate alternativă sau secundară. De exemplu, autorii multipli, care exclud o intrare principală de autor, sub unele coduri de catalogare, vor fi consideraţi fiecare ca având responsabilitate alternativă, pe când editorul unei colecţii (care este introdus după titlu după unele coduri de catalogare), va fi considerat că are răspundere secundară. Când intrarea principală este după titlu, intrarea principală va fi găsită în câmpul 500, dacă este prezent, altfel în câmpul 200.

700 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Definirea câmpului

Repetabilitate

Nerepetabil. Nu poate apare în aceeaşi înregistrare concomitent cu câmpul 710 – NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ sau 720 – NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ, deoarece o înregistrare poate avea numai un singur punct de acces cu responsabilitate intelectuală primară. Dacă conceptul de intrare principală nu există în regulile de catalogare, sau formatul sursă nu îl identifică, acest câmp nu va apare şi 701 este folosit pentru toate vedetele de persoane (vezi secţiunea 6).

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit) .

Indicator 2: Indicatorul pentru forma numelui

Acest indicator specifică când numele este introdus după primul nume apărut (prenume) sau în ordine directă, sau când este introdus după pseudonim, nume de familie, patronim sau echivalent, de obicei cu inversare (Ex.5)

0 Nume introdus după prenume, sau ordine directă

1 Nume introdus după nume de familie (nume familie, patronim,etc)

Subcâmpuri

$a Element de intrare

Partea din nume folosită ca intrare în vedetă ; acea parte a numelui după care numele este introdus în liste ordonate (index). Acest subcâmp nu este repetabil, dar trebuie să fie prezent atunci când câmpul este prezent.

$b Parte a numelui, alta decât elementul de intrare

Partea rămasă din nume, folosită când elementul de intrare este un pseudonim, sau nume de familie. (Ex.1-11,14) Conţine prenume, şi alte nume date. Când acest subcâmp este folosit, indicatorul pentru forma numelui trebuie setat la 1. Exprimarea în clar a iniţialelor va fi introdusă în $g. Nerepetabil.

$c Adăugări la nume, altele decât date (calendaristice)

Alte adăugări la nume, (altele decât date) care nu formează o parte integrală a numelui propriu-zis, incluzând titluri, epitete sau indicarea funcţiei (Ex.6, 7,8, 12,15,16). Repetabil pentru apariţia a două sau mai multe asemenea adăugiri (Ex.8,12,16)

$d Numere romane

Numere romane asociate cu numele unor persoane regale şi ecleziaste.(Ex.l2).

Dacă un epitet este asociat cu numerotarea, acesta va fi de asemenea inclus. (Ex.

17). Când acest subcâmp este folosit, indicatorul pentru forma numelui trebuie

setat la 0. Nerepetabil.

$f Date

Datele ataşate numelor de persoane împreună cu prescurtări sau alte indicaţii de natură a datelor. Orice indicaţii despre tipul datei (născut, mort etc) vor fi introduse în câmp în formă întreagă sau prescurtată. (Ex.l5).Toate datele pentru persoana numită în câmp vor fi introduse în $f: subcâmpul nu este repetabil.

$g Extinderea iniţialelor prenumelui

Forma completă a prenumelui, când în subcâmpul $b sunt înregistrate iniţialele ca formă preferată, şi când sunt solicitate atât iniţialele cât şi forma completă (Ex. 2). Nerepetabil.

$3. Număr de înregistrare de autoritate

Număr de control pentru înregistrarea de autoritate pentru vedetă. Acest subcâmp se intenţionează să fie folosit cu formatul de autoritate UNIMARC. Nerepetabil.

$4. Cod de relaţie

Codul este folosit pentru a arăta relaţia dintre persoana numită în câmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Lista codurilor se află în Anexa C. Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Forma:

Forma numelui care apare în câmp este determinată de regulile corespunzătoare de catalogare şi/sau autoritate folosite de agenţia responsabilă de pregătirea înregistrării. Datele pot fi introduse în conformitate cu diferite calendare.

Selecţia subcâmpurilor:

Selecţia subcâmpurilor poate să nu apară totdeauna evident, atunci când înregistrarea sursă trebuie să fie convertită la UNIMARC; subelemente ale numelui din formatul sursă corespund cu subcâmpurile UNIMARC. Aceste note intenţionează să dea un ghid general, dar nu sunt exhaustive. Este necesar să fim conştienţi că unele formate în concordanţă cu diferite reguli de catalogare, sau care au la origine diferite fişiere de autoritate, bazate pe aceleaşi reguli – nu se vor înlănţui totdeauna corect într-o singură secvenţă. Până când se vor stabili standarde, UNIMARC poate da doar un cadru general pentru identificarea elementelor distincte.

O cale de a determina diferenţele dintre Element de intrare ($a), Parte din nume alta decât Element de intrare ($b) şi Adăugări la nume, altele decât date ($c) este prin referire la folosirea lor. Primul element, elementul de intrare, este cuvântul sub care intrarea va fi formată într-o listă ordonată. Al doilea element subdivide lista ordonată după primul element. Al treilea element: Adăugări la nume, altele decât date($c) poate fi folosit ca al treilea element de sortare, sau în unele cazuri, în special când precede $b, poate fi ignorat la operaţiile de ordonare.

Acolo unde numele de familie începe cu o particulă (prepoziţie) va fi plasat la începutul subcâmpului $a. Dacă numele este înregistrat după următorul element de după particulă, particula va fi plasată uzual, la sfârşitul numelui. Este recomandat ca aceste particule să fie introduse în subcâmpul $b – Parte a numelui, alta decât Elementul de intrare.(Ex. 9,10,11)

Titluri de adrese, epitete sau calificative la nume adăugate de catalogator vor fi introduse ca Adăugări la nume, altele decât date (subcâmp $c).

Punctuaţia:

Nu este nici un standard de punctuaţie în acest câmp. Totuşi, este recomandat ca punctuaţia să fie reţinută acolo unde este disponibilă în formatul sursă. în formatele sursă unde punctuaţia nu este disponibilă, dar este tipărită printr-un algoritm generat prin definirea subcâmpurilor, este recomandat ca punctuaţia care va fi folosită la afişare să fie inclusă în înregistrarea UNIMARC.

Deoarece nu sunt standarde de punctuaţie în acest câmp, beneficiarii de înregistrări în format UNIMARC vor trebui să fie atenţi la practica adoptată de agenţiile care pregătesc înregistrarea; totuşi agenţiile care difuzează înregistrări trebuie să fie consecvente. Detalii vor fi incluse în documentaţia care însoţeşte benzile de schimb (Vezi Anexa K).

Câmpuri în relaţie

200 $f, $g TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima menţiune de responsabilitate şi următoarele menţiuni de responsabilitate.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele persoanei menţionate în $f, sau în unele cazuri în $g, cărora îi este atribuită responsabilitatea primară (dacă există), va fi introdus în câmpul 700 într-o formă

corespunzătoare pentru un punct de acces.

701 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Dacă sunt şi alte persoane considerate ca având responsabilitate egală sau alternativă cu a persoanei numite în câmpul 700, câmpul 701 este folosit să înregistreze punctul de acces cerut pentru acestea. Câmpul 701 va apare când documentele sunt scrise de exemplu: „de Glenn L. Jenkins, Albert M. Knevel, Frank E. Di Gangi”, sau conform unor anumite reguli de catalogare, când texte şi ilustraţii complementare, de ex. fotografii şi textul însoţitor ţin de responsabilitatea unor persoane diferite. Una dintre persoanele cu responsabilitate egală va fi introdusă în câmpul 700, celelalte în 701, (aceasta nu înseamnă că persoanele introduse în câmpul 701 au o responsabilitate mai mică pentru înregistrare decât cea btrodusă în 700. Acolo unde regulile de catalogare nu recunosc ca „Intrare principală”, responsabilitatea personală primară, vedeta este introdusă în câmpul 701 şi câmpul 700 este nefolosit.

702 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Dacă sunt persoane considerate ca având responsabilitate mai mică decât persoana numită în câmpul 700, ele vor fi introduse în câmpul 702.

Exemple

Ex.1

700 |1$aBenson, $bRowland S.

Numele în formă de punct de acces: Benson, Rowland S.

Ex.2

700 |1$aLawrence$bD.H

700 |1$aLawrence$bDavid Herbert

700 |1$aLawrence$bD.H.$gDavid Herbert

Exemplele de mai sus arată diferite câmpuri 700 pentru aceeiaşi entitate ce rezultă de la diferite agenţii, datorită diferenţelor de formă ale punctului de acces : Lawrence, D.H. sau Lawrence, David Herbert sau Lawrence, D.H. (David Herbert).

Diferenţele rezultă din utilizarea unor reguli de catalogare diferite pentru vedetă. In al treilea exemplu au fost introduse paranteze pentru a face distincţia între forma preferată a prenumelui şi forma întreagă.

Ex. 3

700 |1$aBridges-Webb, $bCharles$3014678

Charles Bridges-Webb (un nume compus care include ‘ – ‘)este introdus sub forma Bridges-Webb. Numărul din fişierul de autoritate al sistemului este 014678.

Ex.4

700 |1$aDay Lewis,$bCecil

C. Day Lewis are un nume compus care nu include ‘ -‘. Codul de catalogare introduce numele ca: Day Lewis, Cecil.

Ex.5

700 |0$aMao Tse Tung

700 |1$aMao,$bTse Tung

Numele chinezeşti se scriu uzual începând cu numele de familie (neconform cu codurile de catalogare). Acest fapt dă rezultate diferite în tratări diferite a codurilor de catalogare. Mao Tse-Tung (pentru a folosi una dintre transcrierile posibile în alfabetul latin) poate fi introdus conform unor coduri de catalogare ca Mao Tse-Tung; conform altor coduri el poate fi introdus ca Mao, Tse-Tung. Aceasta deoarece unele coduri consideră punctuaţia, în acest caz virgula de separare, ca reprezentând separarea dintre numele de familie şi cel de botez în timp ce alte coduri consideră virgula ca reprezentând o inversiune de la forma uzuală, deşi aici nu a fost indicată nici o inversiune.

De notat că atunci când numele este introdus în ordine directă – cum ar fi după numele care apare primul – şi întregul nume este introdus în acelaşi subcâmp, al doilea indicator (indicatorul pentru forma numelui) este pus pe 0. Totuşi dacă primul element este considerat ca poreclă, prin analogie cu tratarea vestică a poreclelor, al doilea indicator va fi pus la 1.

Ex.6

700 |1$aStanhope,$cLady$bHester

Un autor are un titlu care, conform codurilor de catalogare folosite, vine înaintea numelui dat. Ordinea subcâmpurilor este menţinută (ca întotdeauna în UNIMARC).

Ex.7

700 |1$aParker,$bTheodore$c(Spirit)

Codurile de catalogare ale formatului sursă stipulează ca în anumite cazuri să fie folosite epitetele: Parker, Theodore (Spirit).

Ex.8

700 |1$aArundel,$bPhilip Howard,$cEarl of,$cSaint

O persoană poate avea două titluri; ele sunt introduse în subcâmpuri separate. Conform codurilor de catalogare folosite, ‘Arundel’ este elementul de intrare.

Ex.9

700 |1$aBergh,$bGeorge van der

Intrare în catalog: Berg, George van der. Funcţie de prefix, numele pot fi introduse sau nu după prefix.

Ex. 10

700 |1$aLa Fontaine Verwey$bHerman de

Intrare în catalog: La Fontaine Verwey, Herman de

Ex. 11

700 |1$aDu Perron,$bE. Intrare în catalog: Du Perron E.

Ex. 12

700 |0$aVittorio Emmanuele$dII,$cre d’Italia

După majoritatea regulilor de catalogare, regii sunt introduşi după numele de botez.

Ex. 13

700 |0$aPan Painter

700 |0$aJakie

Pseudonimele constau câteodată dintr-o frază sau alte apelări care nu conţin numele real şi de aceea în mod uzual sunt introduse în ordine directă.

Ex. 14

700 |1$aOrwell,$bGeorge

700 |1$aOther,$bA.N.

Pseudonimele având forma unor pronume sau iniţiale şi nume propriu, sunt introduse după majoritatea codurilor de catalogare după nume propriu formal.

Ex. 15

700 |0$aJoannes,$cDiaconus,$ffl.l226-1240

Un exemplu de nume medieval, care constă doar din numele de botez. Sunt adăugate un epitet şi o dată.

Ex.16

700 |0$aAlexandra,$cEmpress,$cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia

Cele două epitete sunt indicate separat în formatul sursă. Această distincţie poate fi păstrată şi în UNIMARC.

Ex. 17

700 |0$aJohn$dII Commenus,$cEmperor of the East

Ex. 18

700 #1$aBrown$bB.F.$pChemistry Dept., Harvard University

Sus

701 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele unei persoane considerate a avea o responsabilitate intelectuală alternativă pentru o lucrare, în formă de punct de acces. Dacă înregistrarea este creată în conformitate cu reguli de catalogare care nu recunosc conceptul de intrare principală sau formatul sursă nu identifică separat intrarea principală, toate numele de persoane ce vor fi folosite ca punct de acces vor fi introduse în câmpul 701.

Repetabilitate

Opţional. Repetabil.

Indicatori

Indicatorii sunt la fel ca pentru câmpul 700.

Subcâmpuri

Subcâmpurile sunt la fel ca pentru câmpul 700.

5. Note asupra conţinutului câmpului

Se aplică aceleaşi îndrumări ca pentru câmpul 700.

Câmpuri în relaţie

200 $f TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima Menţiune de Responsabilitate.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Când sunt două sau trei nume în prima menţiune de responsabilitate, numele următoare de după primul, vor fi adesea nume de persoane cu răspundere intelectuală alternativă şi vor fi introduse în câmpul 701 în formă de punct de acces.

700 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Când câmpul 701 este folosit strict pentru nume de persoane având răspundere intelectuală alternativă, câmpul 700 (sau mai rar câmpul 710) trebuie să fie prezent. Dacă câmpul 701 este folosit deoarece regulile de catalogare nu recunosc conceptul de intrare principală, atunci câmpul 700 nu va fi prezent.

702 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Când sunt persoane considerate a avea răspundere mai mică decât persoana numită în câmpurile 700 şi 701, ele vor fi introduse în câmpul 702.

Exemple

Forma datelor din exemplele de la câmpul 700 se aplică şi aici în mod identic.

EX 1

700 |1$aNewton,$bClive R. (responsabilitate primară)

701 |1$aParker,$bR.S. (responsabilitate alternativă)

În exemplul de mai sus este inclusă o persoană cu răspundere intelectuală alternativă. Menţiunea de responsabilitate pe pagina de titlu este ‘by Clive R. Newton and Robert S. Parker’. Pentru Robert S. Parker s-a stabilit forma Parker, R.S.

Sus

702 NUME DE PERSOANĂ-RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele unei persoane considerate a avea răspundere intelectuală secundară pentru lucrare, în formă de punct de acces.

Repetabilitate

Repetabil. În majoritatea codurilor de catalogare, existenţa unei persoane considerată a avea răspundere intelectuală secundară, nu implică în mod necesar existenţa unei persoane cu răspundere primară în înregistrare. De aceea câmpul 702 poate fi prezent fără câmpul 700,710 sau 720.

Indicatori

Indicatorii sunt la fel ca pentru câmpul 700.

Subcâmpuri

Note asupra conţinutului câmpului

Se aplică aceleaşi îndrumări ca pentru câmpul 700.

Câmpuri în relaţie

200 $f,$g TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima Menţiune de responsabilitate şi următoarele menţiuni ale responsabilităţii.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele de persoană menţionat în $f sau $g, respectiv cui îi este atribuită responsabilitatea secundară pentru publicaţie(dacă este vreuna) va fi introdusă în câmpul 702 în formă de punct de acces.

700 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Numele primei persoane menţionată în pagina de titlu cu responsabilitate intelectuală primară, va fi introdusă în câmpul 700. Numele de persoane cu responsabilitate intelectuală secundară vor fi introduse în 702.

701 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

„Responsabilitate alternativă” înseamnă al doilea (sau mai îndepărtat) caz de responsabilitatea primară. Totuşi, dacă înregistrarea este catalogată conform cu regulile care nu recunosc conceptul de intrare principală sau formatul sursă nu face distincţia, toate numele de persoane vor fi introduse în câmpul 701.

Exemple

Forma datelor din exemplele de la câmpul 700 se aplică şi aici în mod identic.

Ex. 1

702 |1$aIrvine$bThomas Francis$440

Numele de persoană cu responsabilitate intelectuală secundară include un cod de relaţie pentru a indica că este un ilustrator.

Ex. 2

702 #1$aCunningham$bArthur$4110$5Uk: X.200/175

Ex. 3

702 #1$aSkrlec$bNikola$4390$5CiZaNSB: L III H13

702 #1$aKusevic$bJosip$4390$5CiZaNSB: L III H13

Ex. 4

317 ##$aRukopisni ex libris: ‘Velimir Gaj 1873’. Iz knjiznice Ljudevita Gaja$5CiZaNSB IIC-8º -75

702 #1$aGaj$bVelimir$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75

702 #1$aGaj$bLjudevit$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75

710 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele autorilor colectivi, consideraţi ca având responsabilitate intelectuală primară pentru lucrare, în formă de punct de acces, cu condiţia ca înregistrarea să fie creată conform cu regulile de catalogare care recunosc conceptul de intrare principală, şi formatul sursă să identifice separat intrarea principală.

Repetabilitate

Nerepetabil. Nu poate apare în aceeaşi înregistrare concomitent cu câmpul 700 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ sau cu câmpul 720 – NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ, deoarece o înregistrare poate avea un singur punct de acces ca responsabilitate intelectuală primară. Dacă conceptul de intrare principală nu există în regulile de catalogare sau formatul sursă nu â distinge, acest câmp nu trebuie să apară; cu toate acestea câmpul 711 este folosit pentru vedetele tuturor numelor de autori colectivi.

Indicatori

Indicator 1: Indicator de reuniune

Primul indicator specifică când autorii colectivi sunt pentru o reuniune (conferinţă, simpozion etc.) sau nu. Reuniunile includ conferinţe, simpozioane etc. Dacă numele reuniunii este o subdiviziune a numelor autorilor colectivi, numele este considerat ca acela de autori colectivi. (Ex. 13)

0 – nume colectivitate

1 – reuniune

Dacă formatul sursă nu distinge nume de reuniune din alte nume colective, poziţia indicatorului va conţine caracter de umplere

Indicator 2: Forma indicatorului de nume

Al doilea indicator arată forma numelui colectiv după cum urmează:

0 Nume în formă inversată

O formă inversată poate fi folosită când primul cuvânt al numelui de autori

colectivi sau de reuniune începe cu o iniţială sau prenume referitor la un

nume propriu (Ex. 9,10,14)

1 Nume introdus sub formă de nume de localitate sau instituţie

Folosit pentru nume colective referitoare la guvern sau alte persoane juridice care sunt introduse sub nume de localitate. Conform cu anumite coduri de catalogare, alte tipuri de instituţii asociate cu o localitate, sunt de asemenea introduse sub numele acelei localităţi, de ex. universităţi, societăţi de învăţământ, galerii de artă.(Ex. 5,6,7)

2 Nume introduse în ordine directă

Folosit pentru toate celelalte tipuri de nume colective.

Subcâmpuri

$a Element de intrare

Partea din nume folosită ca element de intrare în vedetă, acea parte a numelui după care numele este introdus în lista ordonată, cum ar fi partea din nume până la primul separator. Acest subcâmp nu este repetabil, dar trebuie să fie prezent dacă câmpul este prezent.

$b Subîmpărţire

Numele cu un nivel mai jos într-o ierarhie, când numele include o ierarhie, sau numele autorului colectiv când este introdus după loc: Ex. 2-6, 13, 15. Acest subcâmp exclude orice adăugare la nume făcută de catalogator pentru a-l distinge de alte instituţii cu acelaşi nume (vezi $c, $g, $h). Repetabil dacă există mai mult de un subnivel în ierarhie (Ex. 3,4,5)

$c Adăugare la nume sau calificator

Orice adăugare la numele de autor colectiv făcută de catalogator, alta decât număr, localitate şi dată a conferinţei. Repetabil. (Ex. 6-9,11,18)

$d Numărul reuniunii şi/sau numărul de secţiuni ale reuniunii

Numărul reuniunii atunci când reuniunea aparţine unei serii numărate. Repetabil (Ex. 12-14)

$e Localizarea reuniunii

Locul unde s-a ţinut întrunirea atunci când este cerută ca parte a vedetei. Nerepetabil. (Ex. 11-14)

$f Data întrunirii

Data unei întruniri, atunci când este cerută ca parte a vedetei Nerepetabil. (Ex. 11-14)

$g Element inversat

Orice parte a numelui de autor colectiv, care este mutată la începutul numelui pentru a introduce restul numelui sub un cuvânt care este mai uşor de reţinut. Nerepetabil. {Ex. 9,10,14)

$h Parte a numelui, alta decât elementul de intrare şi elementul inversat

Într-o vedetă cu element inversat, partea din nume care urmează după inversare. Repetabil. (Ex. 9,10,14)

$3 Numărul înregistrării de autoritate

Numărul de control pentru înregistrarea de autoritate pentru vedetă. Acest câmp se intenţionează a fi folosit cu Formatul de autoritate UNIMARC. Nerepetabil. (Ex. 12)

$4 Cod de relaţie

Folosit pentru a arăta relaţia dintre numele de autor colectiv din câmp şi publicaţia la care se referă înregistrarea. O listă a codurilor se găseşte în Anexa C. Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Forma (configuraţia):

Forma numelui care apare în acest câmp este determinată de regulile specifice de catalogare şi/sau autoritate, folosite de agenţia responsabilă de pregătirea înregistrării.

Selecţia subcâmpurilor poate să nu pară totdeauna evidentă, când o înregistrare sursă este transformată în format UNIMARC şi ale cărei subelemente ale numelui într-un format sursă corespund cu subcâmpurile UNIMARC. Aceste note intenţionează să dea un îndrumar general şi nu sunt exhaustive. Este necesar să fim conştienţi că numele formate conform cu diferitele reguli de catalogare sau chiar provenite din diferite fişiere de autoritate bazate pe aceleaşi reguli, nu se vor înlănţui totdeauna corect într-o singură secvenţă. Până când se vor stabili standarde, UNIMARC poate da doar un cadru general pentru identificarea elementelor distincte.

Numele colective sunt problematice, deoarece mulţi autori colectivi nu au un nume precis care să rămână constant. Mai mult, regulile individuale de catalogare formalizează numele în forme diferite şi din acest motiv se folosesc diferite tipuri de structuri de date.

Date inversate:

Un tip de nume care adesea prezintă dificultăţi este un nume colectiv format dintr-un nume propriu, cum ar fi W. H. Smith & Sons Ltd, I. F. Kennedy Center, Winston Churchill Memorial Centre. Unele coduri de catalogare stipulează că vor fi introduse în ordine directă în subcâmpul $a; alte reguli cer ca numele să fie tratate ca nume proprii şi inversate – de aceea codificarea în subcâmpurile $g şi $h UNIMARC acceptă amândouă posibilităţile (Ex. 9,10,14).

Intrare după loc:

Numele guvernamentale la toate nivelurile, cum ar fi naţional, provincial şi local, sunt formalizări de un tip diferit. Multe asemenea grupuri au nume formale lungi, dar practica codurilor de catalogare este în general de a lua un nume scurt pentru loc, cum ar fi Franţa, Australia, în loc de numele formal (Republica Franceză etc.)(Ex. 7). Organismele guvernamentale subordonate au adesea ca prefix numele de departament (minister)(Ex. 5, 6). Regulile de catalogare variază, astfel organismele sub control guvernamental, dar fără putere legislativă sau executivă, cum ar fi muzeele naţionale, sunt introduse sub denumire guvernamentală sau sub propriul lor nume. Dacă sunt introduse sub numele propriu, de ex. ‘Muzeul Oraşului’, ar putea fi necesar un calificator pentru a le distinge între alte organizaţii cu acelaşi nume, în alte locuri.

Unele reguli de catalogare au categorii suplimentare de organizaţii introduse după numele locului – colectivităţi ca: universităţi, academiile de ştiinţă etc, care sunt ataşate în mod specific unei localităţi şi tind să aibă numele localităţii ca parte a numelui lor; acestea pot fi formalizate într-un mod care să aducă numele localităţii la început (Ex.15). Partea rămasă din nume va fi despărţită de prepoziţii de legătură; aceasta nu este în mod strict o inversiune.

Calificări:

îndrumarea poate fi necesară asupra elementelor ce sunt considerate calificări şi deci urmează să fie introduse în subcâmpul $c. Acestea pot fi un loc, adăugat pentru a distinge organizaţia dintre altele cu acelaşi nume, cum ar fi Partidul Liberal (Australia). Poate exista o menţiune despre tipul organizaţiei pentru a o distinge dintre altele cu acelaşi nume, de exemplu Gibraltar (Dioceză), spre a o distinge de colonie sau New York (Stat) pentru a-1 distinge de oraş.

Al treilea tip de adăugare constă dintr-un termen adăugat la nume pentru a-1 transforma în nume colectiv, ca de exemplu Vulturii (club de rugby), Ecologica (firmă), HVJ (post radio) (Ex. 16). Regulile de catalogare uzuale, recomandă folosirea calificărilor în paranteze ca în exemplele de mai sus.

Adăugări formalizate la numele de întruniri:

Nu există standarde universal acceptate pentru elementele de date: ‘număr’, ‘localizare’ şi ‘Data întrunirii’. Numerele pot fi în formă arabă sau romană, numele de locuri pot fi introduse conform cu limba înregistrării sau cu limba din original (Ex. 11-14). Datele pot fi introduse în orice format, chiar şi pentru înregistrări de schimb. Dacă în vedetă sunt cerute luna şi ziua, se recomandă datarea în format standard internaţional (de ex.: ‘19831101’ pentru 1 Noiembrie 1983), care poate fi uşor transpusă în orice limbă, dacă este necesar.

Punctuaţia:

În acest câmp nu sunt standarde de punctuaţie. Se recomandă ca punctuaţia să fie păstrată acolo unde este disponibilă în formatul sursă. Dacă în formatul sursă nu este disponibilă, dar este afişată de un algoritm generat din definirea subcâmpurilor, se recomandă ca punctuaţia care va fi folosită în afişare, să fie inclusă în înregistrarea UNIMARC. Aceasta include parantezele care vor apare la începutul şi sfârşitul unui subcâmp sau grup de subcâmpuri.

Deoarece nu există standarde de punctuaţie în acest câmp, utilizatorii de înregistrări în format UNIMARC vor fi atenţi la practica adoptată de agenţiile care pregătesc înregistrarea. Agenţiile care difuzează înregistrări, trebuie să fie cât mai consecvente în înregistrările lor. Detalii vor fi incluse în documentaţia care însoţeşte benzile (vezi Anexa K).

Grupuri în relaţie

200 $f, $g, TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima menţiune a responsabilităţii şi menţiunile următoare de responsabilitate.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele de autori colectivi menţionate în $f sau mai rar în $g, la care este atribuită responsabilitate primară pentru înregistrare (dacă este vreuna), vor fi introduse în câmpul 710 în formă de punct de acces.

711 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Un autor colectiv poate avea responsabilitate intelectuală alternativă atât ca

persoană, colectivitate, nume familie, numite în câmpurile 700, 710 sau 720. în

acest caz câmpul 711 este folosit atâta timp cât nu va fi mai mult de o singură apariţie completă în câmpurile 700 şi 720.

712 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Un nume de autor colectiv poate avea responsabilitate intelectuală secundară, în care caz va fi introdus în câmpul 712.

Exemple

Ex.1

710 02$aLight Railway Transport League

Membrii nemenţionaţi ai organizaţiei „The light Railway Transport League” au scris o carte intitulată „Johanneshurg tramways” şi, conform cu regulile de catalogare, organizaţia are răspundere intelectuală primară pentru lucrare. Codurile de catalogare uzuale stipulează înlăturarea paragrafelor iniţiale din vedetele de autori colectivi.

Ex.2

710 02$aBell and Howell.$bMicro Photo Division

O divizie din organizaţia Bell and Howell este intitulată Micro Photo Division

Ex.3

710 02$aUnited States.$bFarm Credit Administration. $bPublic Affairs Division

Divizia responsabilă de document, este una subordonată unei divizii care la rândul ei este subordonată.

Ex.4

710 02$aAslib.$bComputer Applications Group.$bAcquisition, Cataloguing and Circulation Working Party

O întâlnire de lucru a unui grup care este responsabil de o organizaţie pe trei nivele.

Ex.5

710 01$aNew South Wales.$bDepartment of Education. $bDivision of Research and Plenning

Un organism guvernamental precedat de numele statului (provincie) în forma specificată de codurile de catalogare.

Ex.6

710 01$aEssex$c(County).$bAdvisory Unit for Computer Education

Un organism guvernamental local are un calificator care indică nivelul guvernamental.

Ex.7

710 01$aGermany.$c(Democratic Republic)

Unele reguli de catalogare indică folosirea de calificatori pentru numele ţărilor, acolo unde pot apare ambiguităţi.

Ex.8

710 02$aNational Conference of Catholic Bishops$c(United States)

Poate fi introdus un calificator care reprezintă un nume de loc pentru a distinge diferite organizaţii de acelaşi tip din ţări diferite.

Ex.9

710 02$aHugh Wilson and Lewis Womersley$c(Firm)

710 00$aWilson $g(Hugh)$hand Lewis Womersley$c(Firm)

Exemple de ordine directă şi ordine indirectă pentru nume colective. Unele coduri de catalogare inversează numele de autori colectivi care încep cu un nume de persoană. Partea din nume care este pusă după „prenume” este introdusă în $g şi restul numelui colectiv care urmează după „prenume” este introdusă în $h în ordine directă.

Ex. 10

710 02$aE.A.Gibson Shipbrokers

710 00$aGibson$g(E.A.)$hShipbrokers

Exemplu de ordine directă şi indirectă.

Ex. 11

710 12$aNASECODE II$c(Conference)$f(1981: $eTrinity College, Dublin)

Numele conferinţei este introdus ca vedetă în mod formalizat. Pe pagina de titlu: „proceedings of the NASECODE II conference held of trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981”. Conferinţa este adăugată ca un calificator pentru a explica termenul NASECODE II. Subcâmpurile sunt introduse în ordinea cerută de regulile de catalogare. Primul indicator este setat pe 1.

Ex.12

710 12$aWorld Airports Conference,$d5th,$eLondon,$f1976$3CRNO4586

Când conferinţa are un număr care nu este parte a numelui (de comparat cu Ex.11 de mai sus), acesta poate fi inclus ca parte a vedetei formalizate. Este prezent un număr al înregistrării de autoritate.

Ex. 13

710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference $d(llth: $fl977: $eUniversity of Reading)

Multe coduri de catalogare stipulează că dacă o conferinţă este legată de un autor colectiv, conferinţa va fi introdusă ca un organism subordonat autorului colectiv, de aici valoarea indicatorului 1 este 0.

Ex.14

710 10$aRichards$g(A.N.)$hSymposium$d(17th:$fl975: $eKing of Prussia, Pa.)

710 12$aA.N.Richards Symposium$d(17th:$fl975:$eKing of Prussia, Pa.)

Acolo unde numele unei conferinţe începe cu un nume de persoană, acesta poate fi formulat în acelaşi fel ca în Ex. 9 şi 10. Mai sus sunt arătate două modalităţi de introducere a unei conferinţe care începe cu un nume de persoană. Numele poate fi inversat sau nu, conform cu regulile de catalogare urmate.

Ex.15

710 01$aCalifornia.$bUniversity

O universitate introdusă după localitate.

Ex. 16

710 02$aMaria Teresa$c(Ship)

Numele unui vas, cu o codificare pentru a arăta că acesta este un nume de autor colectiv.

Ex. 17

710 01$aUnited States.$bNational Technical Information Service.$p5202 Port Royal Road,

Springfield, VA 22161

Sus

711 NUME DE COLECTIVITATE-RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele unui autor colectiv, considerat a avea responsabilitate intelectuală alternativă pentru o lucrare, în formă de punct de acces . Dacă înregistrarea este creată conform cu regulile de catalogare care nu recunosc conceptul de intrare principală, toate numele de autori colectivi care vor fi folosite ca punct de acces vor fi conţinute în câmpul 711.

Repetabilitate

Repetabil.

Indicatori

Indicatorii sunt aceiaşi ca pentru câmpul 710.

Subcâmpuri

Subcâmpurile sunt aceleaşi ca pentru câmpul 710.

Note asupra conţinutului câmpului

Se aplică aceleaşi îndrumări ca pentru câmpul 710.

Câmpuri în relaţie

200 $f TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima menţiune a responsabilităţii

Datele din câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Dacă în prima menţiune a responsabilităţii sunt două sau trei nume, următoarele nume de după primul, care sunt adesea nume cu răspundere intelectuală alternativă (chiar numele de autor colectiv), vor fi introduse în câmpul 711 în formă de punct de acces.

710 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Dacă câmpul 711 este folosit strict pentru nume de autor colectiv cu responsabilitate intelectuală alternativă, trebuie să fie prezent câmpul 700 (sau 710). Dacă 711 este folosit deoarece regulile de catalogare nu acceptă conceptul de punct principal de intrare, sau formatul sursă nu îl distinge, atunci câmpul 710 nu va fi prezent.

712 NUME AUTOR COLECTIV-RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Dacă există autori colectivi consideraţi a avea o responsabilitate mai mică decât numele de autori colectivi trecuţi în câmpurile 710 şi 711, aceştia vor fi introduşi în câmpul 712.

Exemple

Forma datelor din exemplele de la câmpul 710 se aplică în acelaşi mod şi aici.

Ex. 1

710 01$aPennsylvania.$bState University.$b Dept. of Agricultural Economics and Rural Sociology

711 01$aPennsylvania.$bAgricultural Experiment Station, University Park

Numele de autor colectiv are alăturată responsabilitatea pentru un serial. Al doilea nume apărut este codificat ca alternativ.

712 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele unui autor colectiv în formă de punct de acces, considerat a avea responsabilitate intelectuală secundară pentru o lucrare.

Repetabilitate

Repetabil.

Indicatori

Indicatorii sunt aceiaşi ca pentru câmpul 710.

Subcâmpuri

Note asupra conţinutului câmpului

Se aplică aceleaşi îndrumări ca pentru câmpul 710.

Câmpuri în relaţie

200 $f,$g TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, prima menţiune a responsabilităţii şi următoarele menţiuni de responsabilitate.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele de autori colectivi menţionate în $f sau în $g cărora le este atribuită responsabilitate intelectuală secundară pentru înregistrare (dacă există), vor fi introduse în câmpul 712 în formă de punct de acces.

710 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Numele primului autor colectiv menţionat în pagina de titlu, cu responsabilitate intelectuală primară va fi introdus în câmpul 710. Numele de autori colectivi cu răspundere intelectuală secundară sunt introduse în 712. în majoritatea regulilor de catalogare, este posibil ca un colectiv să aibă responsabilitate secundară, fără ca cineva cu responsabilitate primară să fie prezent în înregistrare. De aceea, câmpul 712 poate fi prezent fără câmpurile 700,710 sau 720.

711 NUME DE COLECTIVITATE-RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Altă răspundere înseamnă o a doua (sau mai îndepărtată) responsabilitate faţă de responsabilitatea primară. Totuşi, dacă înregistrarea este catalogată conform cu reguli care nu recunosc conceptul de intrare principală, sau formatul sursă nu îl identifică în mod separat, toate numele de autori colectivi vor fi introduse în câmpul 711.

Exemple

Forma datelor din exemplele de la câmpul 710 se aplică în acelaşi mod aici. Mai jos este dat un exemplu de autor colectiv cu răspundere secundară.

Ex. 1

712 02$aIEA Coal Research

Pe pagina de titlu: Coal research projects, United Kingdom, London, IEA Coal Research. ICA Coal Research este dat ca editor, dar în mod evident are unele grade de responsabilitate intelectuală pentru lucrare.

720 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine, în formă de punct de acces numele de familie considerat ca având responsabilitate primară pentru o lucrare, cu condiţia ca înregistrarea să fie creată conform cu regulile de catalogare care recunosc conceptul de intrare principală, şi formatul sursă să identifice în mod separat intrarea principală.

Repetabilitate

Nerepetabil. Nu poate să apară în aceeaşi înregistrare cu câmpul 700 – NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ sau 710 – NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ, deoarece o înregistrare poate avea numai un singur punct de acces cu responsabilitate intelectuală primară. Dacă în regulile de catalogare nu există conceptul de intrare principală, sau formatul sursă nu îl indică, acest câmp nu va apare: câmpul 721 este folosit pentru vedetele tuturor numelor de familie (vezi Secţiunea 6).

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit)

Indicator 2: spaţiu (nedefinit)

Subcâmpuri

$a Element de intrare

Numele de familie în formă de punct de acces. Nerepetabil. $f Date

Datele unui nume de familie, atunci când sunt cerute ca parte a vedetei. Nerepetabil. (Ex. 3)

$f Даты

Даты, относящиеся к родовым именам, когда они необходимы как часть заголовка. Не повторяются (пример 3).

$3 Numărul înregistrării de autoritate

Numărul de control pentru înregistrarea de autoritate pentru vedetă. Acest subcâmp se intenţionează să fie folosit cu formatul de Autoritate UNIMARC . Până când acesta va apare, acest subcâmp poate fi folosit pentru un număr în fişierul bibliografic local al agenţiei. Nerepetabil.

$4 Cod relaţional

Codul folosit pentru a indica relaţia dintre familia numită în câmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Lista codurilor se găseşte în Anexa C. Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Forma numelui care apare în câmp este determinată de regulile de catalogare şi/sau autoritate folosite de agenţia responsabilă de pregătirea înregistrării.

Toate datele care formează vedeta (exceptând date calendaristice) sunt introduse în $a; eventualele calificări trebuiesc introduse în paranteze pentru a indica că nu fac parte din numele propriu-zis.

Punctuaţie:

Nu sunt standarde de punctuaţie în acest câmp. Totuşi se recomandă ca punctuaţia să fie păstrată acolo unde este disponibilă în formatul sursă. Dacă formatul sursă foloseşte subcâmpuri suplimentare, se recomandă ca punctuaţia să fie obţinută printr-un algoritm generat din definirea subcâmpurilor. Deoarece în acest câmp nu sunt standarde de punctuaţie, utilizatorii de înregistrări în format UNIMARC vor trebui să fie atenţi la practica adoptată de agenţia care pregăteşte înregistrarea. Agenţiile care difuzează înregistrări trebuie să fie consecvente în înregistrările lor .

Câmpuri în relaţie

200 $f,$g TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE. Prima menţiune de responsabilitate şi următoarele menţiuni de responsabilitate.

Datele din câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele de familie menţionat în $f, sau mai rar în $g, respectiv cui îi este atribuită responsabilitatea primară pentru lucrare (dacă există), vor fi introduse în 720, în formă de punct de acces.

721 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Un nume de familie poate avea responsabilitate intelectuală alternativă în circumstanţe similare cu cel de autor colectiv. Câmpul va fi folosit în toate cazurile, deoarece o înregistrare sursă poate să nu distingă între responsabilitate primară sau secundară pentru nume de familie.

722 NUME DE FAMILIE-RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Un nume de familie poate fi privit ca având responsabilitate intelectuală secundară, în acelaşi fel cu un nume colectiv (vezi câmpul 712).

Exemple

Ex. 1

720 ||$aCecil (familie)

Ex. 2

720 ||$aBuchanAn (clan)

Ex.3

720 ||$aShah dynasty, $f 1768-

Sus

721 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele de familie considerat a avea responsabilitate intelectuală alternativă pentru lucrare, în formă de punct de acces; dacă înregistrarea este creată conform unor reguli de catalogare care nu recunosc conceptul de intrare principală, sau formatul sursă nu identifică în mod separat intrarea principală, toate numele de familie vor fi introduse în câmpul 721, într-o formă corespunzătoare unui punct de acces.

Repetabilitate

Repetabil.

Indicatori

Indicatorii sunt aceiaşi ca pentru câmpul 720.

Subcâmpuri

Subcâmpurile sunt aceleaşi ca pentru câmpul 720.

Note asupra conţinutului câmpului

Se aplică acelaşi îndrumar ca pentru câmpul 720.

Câmpuri în relaţie

200 $f TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima menţiune de responsabilitate.

Datele din câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Dacă în prima menţiune de responsabilitate sunt două sau trei nume, cele care urmează după primul nume sunt în mod obişnuit nume cu responsabilitate intelectuală alternativă.

720 NUME DE FAMILIE-RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Dacă câmpul 721 este folosit pentru nume de familie cu responsabilitate intelectuală alternativă, câmpul 720 (şi mai rar câmpurile 710 sau 700) trebuie să fie prezent. Dacă câmpul 721 este folosit deoarece regulile de catalogare folosite nu recunosc conceptul de intrare principală, sau formatul sursă nu îl evidenţiază, atunci câmpul 720 nu va fi prezent.

722 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Dacă există nume de familie considerate că au responsabilitate mai mică decât persoanele sau entităţile din câmpurile 700, 701, 710, 711, 720,721, acestea vor fi introduse în câmpul 722.

Exemple

Forma datelor din exemplele pentru câmpul 720 se aplică în mod identic şi aici.

Sus

722 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine un nume de familie considerat a avea responsabilitate intelectuală secundară pentru lucrare, în formă corespunzătoare pentru un punct de acces.

Repetabilitate

Repetabil.

Indicatori

Indicatorii sunt aceiaşi ca pentru câmpul 720.

Subcâmpuri

Note asupra conţinutului câmpului

Se aplică aceleaşi îndrumări ca pentru câmpul 720.

Câmpuri în relaţie

200 $f, $g TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, prima menţiune de responsabilitate şi următoarele menţiuni de responsabilitate

Datele din câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele de familie menţionat în $f sau $g, respectiv cui îi este atribuită responsabilitatea secundară (dacă există) pentru lucrare, va fi introdus în câmpul 722 în formă de punct de acces.

720 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Primul nume de familie cu responsabilitate intelectuală primară, menţionat în pagina de titlu, va fi introdus în câmpul 720. Numele de familie cu responsabilitate intelectuală secundară, vor fi introduse în câmpul 722.

721 NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Responsabilitate alternativă înseamnă o a doua sau mai îndepărtată responsabilitate faţă de responsabilitatea primară. Totuşi, dacă înregistrarea este catalogată conform cu reguli care nu recunosc conceptul de intrare principală sau formatul sursă nu îl identifică în mod separat, toate numele de familie vor fi introduse în câmpul 721.

Exemple

Forma datelor din exemplele pentru câmpul 720 se aplică şi aici în mod identic.

Anunțuri

Ce parere aveti ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: