710-ghid-ciorna

710 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Definirea câmpului

Acest câmp conţine numele autorilor colectivi, consideraţi ca având responsabilitate intelectuală primară pentru lucrare, în formă de punct de acces, cu condiţia ca înregistrarea să fie creată conform cu regulile de catalogare care recunosc conceptul de intrare principală, şi formatul sursă să identifice separat intrarea principală.

Repetabilitate

Nerepetabil. Nu poate apare în aceeaşi înregistrare concomitent cu câmpul 700 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ sau cu câmpul 720 – NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ, deoarece o înregistrare poate avea un singur punct de acces ca responsabilitate intelectuală primară. Dacă conceptul de intrare principală nu există în regulile de catalogare sau formatul sursă nu â distinge, acest câmp nu trebuie să apară; cu toate acestea câmpul 711 este folosit pentru vedetele tuturor numelor de autori colectivi.

Indicatori

Indicator 1: Indicator de reuniune

Primul indicator specifică când autorii colectivi sunt pentru o reuniune (conferinţă, simpozion etc.) sau nu. Reuniunile includ conferinţe, simpozioane etc. Dacă numele reuniunii este o subdiviziune a numelor autorilor colectivi, numele este considerat ca acela de autori colectivi. (Ex. 13)

0 – nume colectivitate

1 – reuniune

Dacă formatul sursă nu distinge nume de reuniune din alte nume colective, poziţia indicatorului va conţine caracter de umplere

Indicator 2: Forma indicatorului de nume

Al doilea indicator arată forma numelui colectiv după cum urmează:

0 Nume în formă inversată

O formă inversată poate fi folosită când primul cuvânt al numelui de autori

colectivi sau de reuniune începe cu o iniţială sau prenume referitor la un

nume propriu (Ex. 9,10,14)

1 Nume introdus sub formă de nume de localitate sau instituţie

Folosit pentru nume colective referitoare la guvern sau alte persoane juridice care sunt introduse sub nume de localitate. Conform cu anumite coduri de catalogare, alte tipuri de instituţii asociate cu o localitate, sunt de asemenea introduse sub numele acelei localităţi, de ex. universităţi, societăţi de învăţământ, galerii de artă.(Ex. 5,6,7)

2 Nume introduse în ordine directă

Folosit pentru toate celelalte tipuri de nume colective.

Subcâmpuri

$a Element de intrare

Partea din nume folosită ca element de intrare în vedetă, acea parte a numelui după care numele este introdus în lista ordonată, cum ar fi partea din nume până la primul separator. Acest subcâmp nu este repetabil, dar trebuie să fie prezent dacă câmpul este prezent.

$b Subîmpărţire

Numele cu un nivel mai jos într-o ierarhie, când numele include o ierarhie, sau numele autorului colectiv când este introdus după loc: Ex. 2-6, 13, 15. Acest subcâmp exclude orice adăugare la nume făcută de catalogator pentru a-l distinge de alte instituţii cu acelaşi nume (vezi $c, $g, $h). Repetabil dacă există mai mult de un subnivel în ierarhie (Ex. 3,4,5)

$c Adăugare la nume sau calificator

Orice adăugare la numele de autor colectiv făcută de catalogator, alta decât număr, localitate şi dată a conferinţei. Repetabil. (Ex. 6-9,11,18)

$d Numărul reuniunii şi/sau numărul de secţiuni ale reuniunii

Numărul reuniunii atunci când reuniunea aparţine unei serii numărate. Repetabil (Ex. 12-14)

$e Localizarea reuniunii

Locul unde s-a ţinut întrunirea atunci când este cerută ca parte a vedetei. Nerepetabil. (Ex. 11-14)

$f Data întrunirii

Data unei întruniri, atunci când este cerută ca parte a vedetei Nerepetabil. (Ex. 11-14)

$g Element inversat

Orice parte a numelui de autor colectiv, care este mutată la începutul numelui pentru a introduce restul numelui sub un cuvânt care este mai uşor de reţinut. Nerepetabil. {Ex. 9,10,14)

$h Parte a numelui, alta decât elementul de intrare şi elementul inversat

Într-o vedetă cu element inversat, partea din nume care urmează după inversare. Repetabil. (Ex. 9,10,14)

$3 Numărul înregistrării de autoritate

Numărul de control pentru înregistrarea de autoritate pentru vedetă. Acest câmp se intenţionează a fi folosit cu Formatul de autoritate UNIMARC. Nerepetabil. (Ex. 12)

$4 Cod de relaţie

Folosit pentru a arăta relaţia dintre numele de autor colectiv din câmp şi publicaţia la care se referă înregistrarea. O listă a codurilor se găseşte în Anexa C. Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Forma (configuraţia):

Forma numelui care apare în acest câmp este determinată de regulile specifice de catalogare şi/sau autoritate, folosite de agenţia responsabilă de pregătirea înregistrării.

Selecţia subcâmpurilor poate să nu pară totdeauna evidentă, când o înregistrare sursă este transformată în format UNIMARC şi ale cărei subelemente ale numelui într-un format sursă corespund cu subcâmpurile UNIMARC. Aceste note intenţionează să dea un îndrumar general şi nu sunt exhaustive. Este necesar să fim conştienţi că numele formate conform cu diferitele reguli de catalogare sau chiar provenite din diferite fişiere de autoritate bazate pe aceleaşi reguli, nu se vor înlănţui totdeauna corect într-o singură secvenţă. Până când se vor stabili standarde, UNIMARC poate da doar un cadru general pentru identificarea elementelor distincte.

Numele colective sunt problematice, deoarece mulţi autori colectivi nu au un nume precis care să rămână constant. Mai mult, regulile individuale de catalogare formalizează numele în forme diferite şi din acest motiv se folosesc diferite tipuri de structuri de date.

Date inversate:

Un tip de nume care adesea prezintă dificultăţi este un nume colectiv format dintr-un nume propriu, cum ar fi W. H. Smith & Sons Ltd, I. F. Kennedy Center, Winston Churchill Memorial Centre. Unele coduri de catalogare stipulează că vor fi introduse în ordine directă în subcâmpul $a; alte reguli cer ca numele să fie tratate ca nume proprii şi inversate – de aceea codificarea în subcâmpurile $g şi $h UNIMARC acceptă amândouă posibilităţile (Ex. 9,10,14).

Intrare după loc:

Numele guvernamentale la toate nivelurile, cum ar fi naţional, provincial şi local, sunt formalizări de un tip diferit. Multe asemenea grupuri au nume formale lungi, dar practica codurilor de catalogare este în general de a lua un nume scurt pentru loc, cum ar fi Franţa, Australia, în loc de numele formal (Republica Franceză etc.)(Ex. 7). Organismele guvernamentale subordonate au adesea ca prefix numele de departament (minister)(Ex. 5, 6). Regulile de catalogare variază, astfel organismele sub control guvernamental, dar fără putere legislativă sau executivă, cum ar fi muzeele naţionale, sunt introduse sub denumire guvernamentală sau sub propriul lor nume. Dacă sunt introduse sub numele propriu, de ex. ‘Muzeul Oraşului’, ar putea fi necesar un calificator pentru a le distinge între alte organizaţii cu acelaşi nume, în alte locuri.

Unele reguli de catalogare au categorii suplimentare de organizaţii introduse după numele locului – colectivităţi ca: universităţi, academiile de ştiinţă etc, care sunt ataşate în mod specific unei localităţi şi tind să aibă numele localităţii ca parte a numelui lor; acestea pot fi formalizate într-un mod care să aducă numele localităţii la început (Ex.15). Partea rămasă din nume va fi despărţită de prepoziţii de legătură; aceasta nu este în mod strict o inversiune.

Calificări:

îndrumarea poate fi necesară asupra elementelor ce sunt considerate calificări şi deci urmează să fie introduse în subcâmpul $c. Acestea pot fi un loc, adăugat pentru a distinge organizaţia dintre altele cu acelaşi nume, cum ar fi Partidul Liberal (Australia). Poate exista o menţiune despre tipul organizaţiei pentru a o distinge dintre altele cu acelaşi nume, de exemplu Gibraltar (Dioceză), spre a o distinge de colonie sau New York (Stat) pentru a-1 distinge de oraş.

Al treilea tip de adăugare constă dintr-un termen adăugat la nume pentru a-1 transforma în nume colectiv, ca de exemplu Vulturii (club de rugby), Ecologica (firmă), HVJ (post radio) (Ex. 16). Regulile de catalogare uzuale, recomandă folosirea calificărilor în paranteze ca în exemplele de mai sus.

Adăugări formalizate la numele de întruniri:

Nu există standarde universal acceptate pentru elementele de date: ‘număr’, ‘localizare’ şi ‘Data întrunirii’. Numerele pot fi în formă arabă sau romană, numele de locuri pot fi introduse conform cu limba înregistrării sau cu limba din original (Ex. 11-14). Datele pot fi introduse în orice format, chiar şi pentru înregistrări de schimb. Dacă în vedetă sunt cerute luna şi ziua, se recomandă datarea în format standard internaţional (de ex.: ‘19831101’ pentru 1 Noiembrie 1983), care poate fi uşor transpusă în orice limbă, dacă este necesar.

Punctuaţia:

În acest câmp nu sunt standarde de punctuaţie. Se recomandă ca punctuaţia să fie păstrată acolo unde este disponibilă în formatul sursă. Dacă în formatul sursă nu este disponibilă, dar este afişată de un algoritm generat din definirea subcâmpurilor, se recomandă ca punctuaţia care va fi folosită în afişare, să fie inclusă în înregistrarea UNIMARC. Aceasta include parantezele care vor apare la începutul şi sfârşitul unui subcâmp sau grup de subcâmpuri.

Deoarece nu există standarde de punctuaţie în acest câmp, utilizatorii de înregistrări în format UNIMARC vor fi atenţi la practica adoptată de agenţiile care pregătesc înregistrarea. Agenţiile care difuzează înregistrări, trebuie să fie cât mai consecvente în înregistrările lor. Detalii vor fi incluse în documentaţia care însoţeşte benzile (vezi Anexa K).

Grupuri în relaţie

200 $f, $g, TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima menţiune a responsabilităţii şi menţiunile următoare de responsabilitate.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele de autori colectivi menţionate în $f sau mai rar în $g, la care este atribuită responsabilitate primară pentru înregistrare (dacă este vreuna), vor fi introduse în câmpul 710 în formă de punct de acces.

711 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ ALTERNATIVĂ

Un autor colectiv poate avea responsabilitate intelectuală alternativă atât ca

persoană, colectivitate, nume familie, numite în câmpurile 700, 710 sau 720. în

acest caz câmpul 711 este folosit atâta timp cât nu va fi mai mult de o singură apariţie completă în câmpurile 700 şi 720.

712 NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ SECUNDARĂ

Un nume de autor colectiv poate avea responsabilitate intelectuală secundară, în care caz va fi introdus în câmpul 712.

Exemple

Ex.1

710 02$aLight Railway Transport League

Membrii nemenţionaţi ai organizaţiei „The light Railway Transport League” au scris o carte intitulată „Johanneshurg tramways” şi, conform cu regulile de catalogare, organizaţia are răspundere intelectuală primară pentru lucrare. Codurile de catalogare uzuale stipulează înlăturarea paragrafelor iniţiale din vedetele de autori colectivi.

Ex.2

710 02$aBell and Howell.$bMicro Photo Division

O divizie din organizaţia Bell and Howell este intitulată Micro Photo Division

Ex.3

710 02$aUnited States.$bFarm Credit Administration. $bPublic Affairs Division

Divizia responsabilă de document, este una subordonată unei divizii care la rândul ei este subordonată.

Ex.4

710 02$aAslib.$bComputer Applications Group.$bAcquisition, Cataloguing and Circulation Working Party

O întâlnire de lucru a unui grup care este responsabil de o organizaţie pe trei nivele.

Ex.5

710 01$aNew South Wales.$bDepartment of Education. $bDivision of Research and Plenning

Un organism guvernamental precedat de numele statului (provincie) în forma specificată de codurile de catalogare.

Ex.6

710 01$aEssex$c(County).$bAdvisory Unit for Computer Education

Un organism guvernamental local are un calificator care indică nivelul guvernamental.

Ex.7

710 01$aGermany.$c(Democratic Republic)

Unele reguli de catalogare indică folosirea de calificatori pentru numele ţărilor, acolo unde pot apare ambiguităţi.

Ex.8

710 02$aNational Conference of Catholic Bishops$c(United States)

Poate fi introdus un calificator care reprezintă un nume de loc pentru a distinge diferite organizaţii de acelaşi tip din ţări diferite.

Ex.9

710 02$aHugh Wilson and Lewis Womersley$c(Firm)

710 00$aWilson $g(Hugh)$hand Lewis Womersley$c(Firm)

Exemple de ordine directă şi ordine indirectă pentru nume colective. Unele coduri de catalogare inversează numele de autori colectivi care încep cu un nume de persoană. Partea din nume care este pusă după „prenume” este introdusă în $g şi restul numelui colectiv care urmează după „prenume” este introdusă în $h în ordine directă.

Ex. 10

710 02$aE.A.Gibson Shipbrokers

710 00$aGibson$g(E.A.)$hShipbrokers

Exemplu de ordine directă şi indirectă.

Ex. 11

710 12$aNASECODE II$c(Conference)$f(1981: $eTrinity College, Dublin)

Numele conferinţei este introdus ca vedetă în mod formalizat. Pe pagina de titlu: „proceedings of the NASECODE II conference held of trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981”. Conferinţa este adăugată ca un calificator pentru a explica termenul NASECODE II. Subcâmpurile sunt introduse în ordinea cerută de regulile de catalogare. Primul indicator este setat pe 1.

Ex.12

710 12$aWorld Airports Conference,$d5th,$eLondon,$f1976$3CRNO4586

Când conferinţa are un număr care nu este parte a numelui (de comparat cu Ex.11 de mai sus), acesta poate fi inclus ca parte a vedetei formalizate. Este prezent un număr al înregistrării de autoritate.

Ex. 13

710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference $d(llth: $fl977: $eUniversity of Reading)

Multe coduri de catalogare stipulează că dacă o conferinţă este legată de un autor colectiv, conferinţa va fi introdusă ca un organism subordonat autorului colectiv, de aici valoarea indicatorului 1 este 0.

Ex.14

710 10$aRichards$g(A.N.)$hSymposium$d(17th:$fl975: $eKing of Prussia, Pa.)

710 12$aA.N.Richards Symposium$d(17th:$fl975:$eKing of Prussia, Pa.)

Acolo unde numele unei conferinţe începe cu un nume de persoană, acesta poate fi formulat în acelaşi fel ca în Ex. 9 şi 10. Mai sus sunt arătate două modalităţi de introducere a unei conferinţe care începe cu un nume de persoană. Numele poate fi inversat sau nu, conform cu regulile de catalogare urmate.

Ex.15

710 01$aCalifornia.$bUniversity

O universitate introdusă după localitate.

Ex. 16

710 02$aMaria Teresa$c(Ship)

Numele unui vas, cu o codificare pentru a arăta că acesta este un nume de autor colectiv.

Ex. 17

710 01$aUnited States.$bNational Technical Information Service.$p5202 Port Royal Road,

Springfield, VA 22161

Anunțuri

Ce parere aveti ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: